Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi gminnej - oświetlenie uliczne osiedla domków jednorodzinnych w Ostrowcu

Wójt Gmint Wałcz 

ogłasza przetarg nieogranioczny 

Przebudowa drogi gminnej - oświetlenie uliczne osiedla domków jednorodzinnych w Ostrowcu

Numer ogłoszenia: 139916 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.ug.gov.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej - oświetlenie uliczne osiedla domków jednorodzinnych w Ostrowcu.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Całość robót wykonana będzie w istniejącym pasie dróg gminnych. Zakres prac: -linię kablową oświetlenia ulicznego wykonana kablem YAKY 4x25 mm2 dł. 152 m zasilana z istniejącego obwodu oświetleniowego /obwód nr II/ -linia kablowa oświetlenia ulicznego wykonana kablem YAKY 4x25mm2 dł. 308m zasilana z istniejącego obwodu oświetleniowego /obwód nr II/ -montaż latarni z oprawami sodowymi typu CPS/HP 1xSON-I 70 W lub ZSD -70 na słupach parkowych SP-4500/1/48/ dł. 4,5m - łącznie 10 sztuk. Parametry energetyczne obiektu: -moc zainstalowana - Pi = 0,70 kW -moc szczytowa - Ps = 0,70 kW -moc przyłączeniowa - Pp = 16,00 kW -współczynnik jednoczesności - kz = 1,0 -prąd szczytowy - Js = 7,84A/10,8A / faza L-1/ -prąd bezpiecznika - Jb = DO2/gG/gL 16A -ochrona od porażeń - układ sieci TN-C - samoczynne wyłączenie zasilenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Podane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiał równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w kosztorysie ofertowym z zaznaczeniem, że jest to materiał równoważny (należy podać nazwę materiału równoważnego). W przypadku braku wskazania materiału równoważnego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z dokumentacją. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. rozbiórkowych, ziemnych, a także ścinania oraz karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. W przypadku materiałów nie nadających się do ponownego użycia, np. gruz, należy uwzględnić wywóz do firm zajmujących się ich przeróbką i utylizacją. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy. Ponadto Wykonawca powinien uwzględnić potrzebę użytkowania gruntów przyległych - za zgodą właściciela - skutkującą możliwością wypłaty odszkodowania. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, ponoszenia kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 2) zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż., 3) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 4) przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń, 5) dokonanie niezbędnego zajęcia ulic i chodników, 6) zgłaszanie inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 7) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 8) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą położonej sieci..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający wymaga dysponowania osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; (uwaga: przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy);

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej technicznym i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zakres zmiany określony jest w § 16. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz, pok. nr 4.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zał. nr 8 - SPECYFIKACJA ROBÓT.zip (ZIP, 298KB) 2013-04-10 10:51:15 298KB 628 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 351KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:14:58 351KB 191 razy
2 Zał1 formularz ofertowy.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:15:10 29KB 157 razy
3 Zał2 ośw. warunki.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:15:21 29KB 107 razy
4 Zał3 wykaz osob.doc (DOC, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:15:39 24.KB 106 razy
5 Zał4 ośw. wykluczenie.doc (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:16:01 27.KB 109 razy
6 Zał5 grupa kapitałowa.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:16:13 33.KB 103 razy
7 Załącznik nr 6.doc (DOC, 69KB) 2013-04-10 10:16:25 69KB 0 razy
8 10_04_2013_10_40_33_Załącznik nr 6.doc (DOC, 71KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:40:33 71KB 114 razy
9 Zał. nr 9 - Kosztorys.pdf (PDF, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-10 10:51:15 41.KB 127 razy
10 projekt_techniczny_zal._nr_7.zip (ZIP, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-15 08:41:38 17.MB 39 razy
Wynik postępowania
1 S28BW-413050909140.pdf (PDF, 514KB) 2013-05-09 09:27:30 514KB 782 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 10-04-2013 10:14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 10-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 09-05-2013 09:27:30