Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa dachów budynku nr 23 przy Szkole Podstawowej im. 4DP w Szwecji


Wójt Gminy Wałcz 

ogłasza przetarg nieogranioczny na

 

Przebudowa dachów budynku nr 23 przy Szkole Podstawowej im. 4DP w Szwecji

Numer ogłoszenia: 181080 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.ug.gov.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dachów budynku nr 23 przy Szkole Podstawowej im. 4DP w Szwecji.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres założonych robót remontowych obejmuje: -wymianę zniszczonego pokrycia dachu z dachówki cementowej na pokrycie blacho dachówką -wyminę łat z niezbędnym wyrównaniem płaszczyzn dachu i zastosowaniem kontrłat -zabezpieczenie połaci dachowych folią dachową zbrojną -przemurowanie główek kominowych na wysokości 2,0 m -wymianę obicia ścian i dachów facjat na obicia z desek i pokryciem blachą stalową ocynkowaną z uprzednim ociepleniem wełną mineralną 10 cm -wymianę obróbek blacharskich znajdujących się w złym stanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.20.00-1, 45.26.10.00-4.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna: robotę obejmującą swoim zakresem remont/ przebudowę konstrukcji dachu, o wartości nie mniejszej niż 25 000 zł brutto. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: -kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno- budowalnej, posiadającego min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową . Kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, osoba która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i posiada zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zakres zmiany określony jest w § 16. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pok. nr 4.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Wałcz Biuro Obsługi Interesantów ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 348KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:28:03 348KB 281 razy
2 Załącznik nr 1 oferta cenowa.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:28:13 30KB 201 razy
3 Załącznik nr 2 oświdcz. o spełn. warunków.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:28:30 23KB 235 razy
4 Załącznik nr 3 wykaz najważniejszych robót.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:28:40 26.KB 210 razy
5 Załącznik nr 4 wykaz osób.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:28:50 24KB 200 razy
6 Załącznik nr 5 ośw. o braku podst. do wykl.doc (DOC, 22KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:29:00 22KB 190 razy
7 Załącznik nr 6 ośw. grupa kapitałowa.doc (DOC, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:29:10 26KB 206 razy
8 Załącznik nr 7 wzór umowy.doc (DOC, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:29:24 72.KB 159 razy
9 kosztorys ofertowy.pdf (PDF, 4.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-08 11:30:21 4.7MB 318 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 08-05-2013 11:28:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 08-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 08-05-2013 11:30:21