Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz

Numer ogłoszenia: 211160 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211140 - 2013 data 03.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, fax. 067 2580241.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..


Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz

 

Numer ogłoszenia: 211140 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.ug.gov.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie części miejscowości Nakielno. a) sieć wodociągowa Projektowane przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE Ø 90/63 mm. Rury układać w ziemi na głębokości 1,60m. Połączenie projektowanych przyłączy wodociągowych z wodociągiem zaprojektowano za pomocą trójnika równo przelotowego o średnicy Ø 90/90/90 oraz trójnika redukcyjnego 90/63/90. Na połączeniu projektowanego przyłącza wodociągowego z wodociągiem projektuje się zasuwy odcinające o średnicy Ø 80/50 mm z trzpieniem wznoszącym. Miejsce założenia zasuwy oznakować za pomocą słupka i tabliczki informacyjnej. Przed ułożeniem rur w wykopie wykonać podsypkę piaskową gr.10cm oraz nadsypkę piaskową gr.15,0 cm. 20cm nad przyłączem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Wzdłuż przyłączy wodociągowych ułożyć przewód identyfikacyjny wielodrutowy Cu LY-1,5mm2. Połączenia projektowanych przyłączy wodociągowych zaprojektowano przy pomocy złączekelektrooprowych o Ø 90-63 mm. Złącza przyłączy wodociągowych izolować taśma DENSO. Przewody płukać 3% roztworem chloru, dwukrotnie. Projektowany przewód wodociągowy układać ze spadkiem 3 % w kierunku istniejącego wodociągu o średnicy PE Ø 90 mm. Przed zasypaniem i zaizolowaniem projektowanego wodociągu sprawdzić szczelność złączy przy min. ciśnieniu 10kG/cm2 a o 50% wyższym od ciśnienia roboczego. Spadki i średnice oraz miejsca wykonania podłączenia wodociągowego pokazano na planie i profilach w części rysunkowej projektu. Na projektowanym przyłączu wodociągowym z rur PE90 projektuje się hydrant p.poż. Ø 80 mm na odgałęzieniu od projektowanego przyłącza z PE Ø 90 mm w wersji podziemnej. Złącza wodociągowe izolować taśma DENSO. Przewody płukać 3% roztworem chloru , dwukrotnie . Projektowany przewód wodociągowy układać ze spadkiem w kierunku przyłącza wodociągowego o PE Ø 90 mm. Przed zasypaniem i zaizolowaniem projektowanego przyłącza wodociągowego sprawdzić szczelność złączy przy min. ciśnieniu 10kG/cm2 a o 50% wyższym od ciśnienia roboczego i dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez Zakład Geodezyjny. Wodociąg układać na podsypce piaskowej gr.10cm oraz wykonać nadsypkę piaskową gr.15cm. Spadki i średnice oraz miejsca wykonania podłączenia projektowanych przyłączy wodociągowych pokazano na planie i profilach w części rysunkowej. b) sieć kanalizacji sanitarnej Zadaniem projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków sanitarnych do kolektora sanitarnego z rur PVC 200 mm na działce nr 104 . Przewody odprowadzające ścieki zaprojektowano z rur o średnicach PVC Ø 200-160 mm. Spływ ścieków zaprojektowano w układzie grawitacyjnym. Na projektowanych przyłączach kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienki rewizyjne z PCW typu: np. WAWIM składające się z włazu żeliwnego, rury karbowanej o średnicy 315 mm jako trzon studzienki oraz kinety i włazu żeliwnego typu ciężkiego jak pokazano w części rysunkowej projektu. Kinety ustawić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne muszą spełniać wymagania PN-84/B10735/22. Przewody na całej długości układać w wykopie przy min. Głębokości kanału licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu, jak pokazano na profilu zewnętrznych przyłączy sanitarny. Przewody kanalizacji sanitarnej układać na podsypce piaskowej gr.10cm oraz wykonać nadsypkę piaskową gr.20 cm. Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje się klasy S(6,0 kg/cm2),s/D=0,03, sDR=34. Po ułożeniu przewodu w wykopie wzdłuż projektowanych przyłączy sanitarnych ułożyć przewód identyfikacyjny wielodrutowy Cu LY-1,5 mm2 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych tysiąc złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form: a.Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c.Gwarancjach bankowych d.Gwarancjach ubezpieczeniowych e.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 - z dopiskiem: Wadium - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 11. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca: a.odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna: budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, o wartości nie mniejszej niż 75 000 zł brutto. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, -dysponują lub będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: a) kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnych (bez ograniczeń); Kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, osoba która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i posiada zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia na temat narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W związku z art. 44 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie. 3. Zakres zmiany określony jest w § 16. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 55.KB) 2013-06-03 09:02:14 55.KB 594 razy
2 ogłoszenie o zmianie.doc (DOC, 20.KB) 2013-06-03 09:02:24 20.KB 589 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 369KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:58:22 369KB 298 razy
2 Załącznik nr 1 oferta cenowa.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:58:33 29KB 244 razy
3 Załącznik nr 2 oświdcz. o spełn. warunków.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:58:45 22.KB 251 razy
4 Załącznik nr 3 wykaz najważniejszych robót.doc (DOC, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:58:54 26KB 244 razy
5 Załącznik nr 4 wykaz osób.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:59:06 24KB 243 razy
6 Załącznik nr 5 ośw. o braku podst. do wykl.doc (DOC, 22KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:59:17 22KB 247 razy
7 Załącznik nr 6 ośw. grupa kapitałowa.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:59:27 25.KB 232 razy
8 Załącznik nr 7 wzór umowy.doc (DOC, 81KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 08:59:37 81KB 250 razy
9 projekt.rar (RAR, 3.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 09:00:07 3.2MB 202 razy
10 kosztorys ofertowy.pdf (PDF, 243KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-03 09:00:18 243KB 604 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 25.KB) 2013-06-11 12:28:45 25.KB 642 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej.doc (DOC, 36.KB) 2013-06-18 12:39:19 36.KB 758 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 03-06-2013 08:58:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 03-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-06-2013 12:39:19