Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 256114 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ). Dostawa obejmuje : - zakup kontenerów stalowych na gruz o pojemności 7m3 - szt. 2, - zakup kontenerów stalowych na szkło, plastik i papier o pojemności 8m3 - szt. 3, - zakup kontenera stalowego na odpady biodegradowalne o pojemności 8m3 szt. 1 , - zakup kontenerów stalowych na odpady wielko gabatrytowe o pojemności -30m3 - szt. 2, - zakup zbiornika z tworzywa na zużyty olej o pojemności - 600l. Szt. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis i przedmiar, który jest załącznikiem do niniejszej SIWZ , dostępny na stronie BIP Gminy Wałcz . Cena oferty obejmuje także koszty transportu i rozładunku pojemników do Miasta Wałcz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.21.30.00-8, 28.21.31.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Brak.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2007-2013 - Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 126KB) 2013-07-02 14:13:41 126KB 86 razy
2 OPIS i PRZEDMIAR.pdf (PDF, 379KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-02 14:16:16 379KB 158 razy
3 Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 379KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-04 09:28:47 379KB 99 razy
4 04_07_2013_11_15_20_siwz.doc (DOC, 96KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-04 11:15:20 96KB 76 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej.doc (DOC, 50KB) 2013-07-12 14:53:58 50KB 582 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 02-07-2013 14:13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 02-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Saks 12-07-2013 14:53:58