Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przebudowa ze zmianą użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej na mieszkania w miejscowości Przybkowo, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Przebudowa ze zmianą użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej na mieszkania w miejscowości Przybkowo, Gmina Wałcz.


Numer ogłoszenia: 279858 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ze zmianą użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej na mieszkania w miejscowości Przybkowo, Gmina Wałcz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I Planuje się przebudowę istniejącego budynku świetlicy. W wyniku przebudowy w budynku powstaną trzy niezależne mieszkania socjalne oraz zmniejszona świetlica. Dwa mieszkania jednopokojowe, jedno dwupokojowe, każde z niezależnym wejściem. W ramach prac budowlanych wykonane zostaną ścianki dzielące lokale, oraz poszczególne pomieszczenia, wykonane nowe otwory okienne i drzwiowe. Wykonany zostanie nowy sufit podwieszany. Wymianie ulegnie pokrycie dachu - na blachę dachówkopodobną oraz okna i drzwi. Wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne i sanitarne. Ogrzewanie etażowe z trzonów kuchennych. Wejście do świetlicy oraz do lokali mieszkalnych dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie docieplony - ściany metodą lekką styropianem, strop wełną mineralną ułożoną na podwieszanym suficie z płyty gipsowo-kartonowej. Istniejące schody zostaną wyremontowane i poszerzone, wykonana zostanie pochylnia dla niepełnosprawnych. Wykonane zostaną izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzki. Wymianie ulegną także posadzki, okładziny ścian i częściowo tynki. W budynku znajdować będą się dwa mieszkania jednopokojowe o powierzchni 32,36m2 i 36,70m2 oraz jedno dwupokojowe o powierzchni 50,68m2, oraz świetlica o powierzchni 98,53m2. Do każdego z mieszkań i świetlicy prowadzić będzie niezależne wejście z zewnątrz budynku. Dane ogólne budynku istniejącego: Powierzchnia netto: 230,57m2 Powierzchnia zabudowy: 271,40m2 Kubatura: 1.380,00m3 II Planuje się wykonanie 3 budynków gospodarczych w konstrukcji stalowej. Budynki na planie prostokąta o wymiarach 3x6m. Powierzchnia zabudowy 18,0m2 . Obudowa ścian i dach z blachy trapezowej z powłoką akrylową w kolorze pokrycia dachu. Budynek kotwiony do podłoża za pomocą kotew. Konstrukcja wykonana jest ze stalowych kątowników, ceowników oraz profili zamkniętych zespawanych ze sobą w pojedynczych płaszczyznach (ściany, dach) pomalowanych farbą podkładową. Płaszczyzny są ze sobą skręcane śrubami tworząc zwartą konstrukcję. Konstrukcje poszyte są blachą trapezową - cynkowaną i dodatkowo pokrytą fabrycznym akrylem w kolorze pokrycia dachu. RAL. Przymocowana jest ona do konstrukcji za pomocą nitów. Budynek wyposażony w bramę rozwieraną. Dach jednospadowy o nachyleniu 2,5o. Wysokość okapu 1,94m, wysokość kalenicy 2,2m. Posadzka z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem gr. 15cm. Budynek nieogrzewany i nieocieplony. Budynek będzie pełnił funkcje gospodarcze. III. Chodniki, podesty wejściowe do mieszkań oraz utwardzenia pod budynkami gospodarczymi projektuje się wykonać z betonowej kostki typu polbruk gr. 6cm na zagęszczonej podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Pozostałe utwardzenia wykonać z tłucznia gr. 10cm na podsypce piaskowej gr.15cm. Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo. Wjazd na teren działki z drogi gminnej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.26.10.00-4, 45.21.13.40-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych trzy tysiące złotych 00/100) 9.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3.Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form: a. Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. Gwarancjach bankowych d. Gwarancjach ubezpieczeniowych e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 9.4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Przybkowo. 9.5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 9.11. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.12.Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.13. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferta, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń), b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują lub będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 200 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - przebudowa ze zmianą uzytkowania świetlicy w m. Przybkowo.doc (DOC, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-17 12:23:14 172KB 277 razy
2 Załączniki nr 1-7.zip.zip (ZIP, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-17 12:28:36 38.KB 220 razy
3 projekt_i_przedmiar.zip (ZIP, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-07-17 12:28:36 17.MB 281 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 25KB) 2013-07-30 08:37:56 25KB 584 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty.doc (DOC, 52KB) 2013-08-08 15:14:37 52KB 1025 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 17-07-2013 12:23:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 17-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-08-2013 15:14:37