Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RZETARG NIEOGRANICZONY: Usługi komunalne wywozu osadów, czyszczenia kanałów odpływowych, czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej.

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

Usługi komunalne wywozu osadów, czyszczenia kanałów odpływowych, czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej.


Numer ogłoszenia: 666 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi komunalne wywozu osadów, czyszczenia kanałów odpływowych, czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych wywozu osadów, czyszczenia kanałów odpływowych, czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy Wałcz w roku 2014. Zakres rzeczowy obejmuje : A) świadczenie usług wywozu osadów z oczyszczalni obsługiwanych przez Gminę Wałcz na składowisko w m. Piła ,( szacunkowa ilość - 47.000 tono kilometrów ) Osady wytworzone na oczyszczalni w miejscowościach - Nakielno, Strączno, Szwecja, Lubno, Wiesiółka i Wałcz Drugi. B) usługi czyszczenia pompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Gminą Wałcz ( szacunkowa ilość - 450 godzin. ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.23.40-3, 90.22.00.00-5, 90.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ usługi komunalne.doc (DOC, 156KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-01-02 11:06:31 156KB 194 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zawiadomienie.doc (DOC, 26KB) 2014-01-03 13:13:02 26KB 510 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty.doc (DOC, 36.KB) 2014-01-10 13:48:40 36.KB 571 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 24.KB) 2014-01-15 15:11:07 24.KB 600 razy
2 15_01_2014_15_11_08_Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 24.KB) 2014-01-15 15:11:08 24.KB 545 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 02-01-2014 11:06:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 02-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 15-01-2014 15:11:08