Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny przetarg ograniczony dla rolników w miejscowości Kłębowiec prowadzących gospodarstwo rodzinne o powierzchni co najmniej 5 hektarów użytków rolnych oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w miejscowości Kłębowiec na powierzchni co najmniej 5 hektarów użytków rolnych, na sprzedaż działek rolnych obr. Kłębowiec.

Wałcz, 12.05.2014 r.

 

MODYFIKACJA

ogłoszenia o przetargu ograniczonym

 

Dotyczy: ustnego przetargu ograniczonego dla rolników w miejscowości Kłębowiec prowadzących gospodarstwo rodzinne o powierzchni co najmniej 5 hektarów użytków rolnych oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w miejscowości Kłębowiec na powierzchni co najmniej 5 hektarów użytków rolnych, na sprzedaż niżej wymienionych działek rolnych : nr 196/6 , 196/8 , 196/13 i 196/14 położonych w obrębie Kłębowiec .

 

Modyfikacja dotyczy terminu wniesienia wadium :

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 20 maja 2014 r.

Pozostałe warunki udziału w przetargu nie ulegają zmianie.

 

 

Wójt Gminy Wałcz

Piotr Świderski


WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników w miejscowości Kłębowiec prowadzących gospodarstwo rodzinne o powierzchni co najmniej 5 hektarów użytków rolnych oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w miejscowości Kłębowiec na powierzchni co najmniej 5 hektarów użytków rolnych, na sprzedaż niżej wymienionych działek rolnych :

 

 1. działka o nr 196/6 o powierzchni 0,5100 ha, w tym RIVa - 0,4012 ha, RIVb – 0,0995 ha, RV – 0,0093 ha położona w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz,

 2. KW 22752,

 3. Cena netto działki 8.500, złotych,

 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

 5. Przetarg odbędzie się 23 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

 1. działka o nr 196/8 o powierzchni 0,4918 ha, w tym RIVa - 0,4918 ha położona w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz,

 2. KW 22512,

 3. Cena netto działki 8.200, złotych,

 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

 5. Przetarg odbędzie się 23 maja 2014 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

 1. działka o nr 196/13 o powierzchni 0,3085 ha, w tym RIIIb - 0,1062 ha, RIVa - 0,2023 ha położona w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz,

 2. KW 22512,

 3. Cena netto działki 5.300, złotych,

 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

 5. Przetarg odbędzie się 23 maja 2014 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

 1. działka o nr 196/14 o powierzchni 0,3019 ha, w tym RIIIb - 0,1209 ha, RIVa - 0,1810 ha położona w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz,

 2. KW 22512,

 3. Cena netto działki 5.200, złotych,

 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

 5. Przetarg odbędzie się 23 maja 2014 r. o godzinie 10.45 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 15 – 09- 2014 roku.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Wałcz, może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24124037121111000043636691 najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Po przetargu sporządzony zostanie protokół uzgodnień nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

II . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.

 

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.

 

3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych położonych na terenie Gminy Wałcz wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy ( druk nr 1 )

 

4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej na terenie miejscowości Kłębowiec oraz łącznej powierzchni użytków rolnych na których jest prowadzona statutowa działalność. ( dotyczy osób prawnych )


 

III. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. II ppkt. 1-4 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 19-05-2014 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr ......../.......... w obrębie Kłębowiec , Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 21-05-2014 r. do godziny 15.00 .

IV. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

V. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

VI. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

Informacji o działce wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41).

 

 

Wałcz, dnia 2014-04-22

 

Sporządził : Marek Pawlik 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 23-04-2014 12:54:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 22-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-05-2014 10:27:10