Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2014

Wójta Gminy Wałcz z 09.05.2014r.

 

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza konkurs na stanowisko samorządowej instytucji kultury - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze.

 

Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko:

  1. Nazwa i adres instytucji kultury : Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze, Gmina Wałcz, 78-609 Karsibór.

  2. Wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania:

 

1). Wymagania niezbędne:

a). wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje bibliotekarskie uprawniające do pracy na stanowiskach bibliotekarskich.

b). co najmniej 5 – letni staż pracy , w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem biblioteki,

c). obywatelstwo polskie.

d). pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w z pełni praw publicznych,

e).brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f). nieposzlakowana opinia.

g). warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 

2). Wymagania dodatkowe:

a). znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem następujących aktów prawnych :ustawy o bibliotekach , ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych.

b).znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym z dotacji z Unii Europejskiej,

c).predyspozycje menedżerskie i organizatorskie.

 

3).Wymagane dokumenty :

a).list motywacyjny,

b).życiorys (CV)

c). kserokopie dyplomów i świadectw pracy , dokumentujących posiadane kwalifikacje i staż pracy.

d).dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,

e). kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f). oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

g). oświadczenie kandydata stwierdzające ,iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h). oświadczenie , iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

i). pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych.

Dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny i CV ) winny być opatrzone klauzulą ; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz własnoręcznym podpisem.

3). Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu :

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne (własnoręcznie podpisane) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :”Konkurs na stanowisko samorządowej instytucji kultury Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze”w godzinach pracy Urzędu Gminy w, Biurze Obsługi Interesanta, lub drogą pocztową na adres : Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 8 , 78-600 Wałcz w terminie 14 dni od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wałcz.

4). Za termin złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Wałcz.

5). Informacja o terminie i miejscu konkursu oraz wynikach naboru będzie umieszczona w BIP Gminy Wałcz.

 

 

Wójt Gminy Wałcz

Piotr Świderski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 13-05-2014 07:54:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 13-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 13-05-2014 07:59:33