Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY WAŁCZ Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rodzinne na terenie obrębu Chwiram o powierzchni co najmniej 10 hektarów użytków rolnych oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w obrębie Chwiram na areale co najmniej 10 hektarów użytków rolnych, na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 25 w obrębie 0084 Chwiram, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rodzinne na terenie obrębu Chwiram o powierzchni co najmniej 10 hektarów użytków rolnych oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w obrębie Chwiram na areale co najmniej 10 hektarów użytków rolnych, na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej :

 

 

 1. działka nr 25 o powierzchni 0,9779 ha w tym : ( R III b – 0,2897 ha , R IV a – 0,3464 ha ,  Ps IV – 0, 1841 ha, Ps V – 0,1577 ha ) położona w obrębie 0084 Chwiram , Gmina Wałcz.

 2. KO1W/00017338/4

 1. Cena działki netto - 17.400,00 złotych,

 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

 3. Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2014 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 16 – 01- 2016 roku.

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Wałcz, może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym.

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 2 grudnia 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Po przetargu sporządzony zostanie protokół uzgodnień nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.

  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.

  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy ( druk nr 1 )

  4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej na terenie miejscowości ................ oraz łącznej powierzchni użytków rolnych na których jest prowadzona statutowa działalność.( dotyczy osób prawnych )

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-4 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 3 grudnia 2014 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr ......../.......... w obrębie Chwiram, Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 3- 12 - 2014 r. do godziny 15.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

 

Wałcz, dnia 2014-10-31 ............................................

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-10-2014 12:39:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 31-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-10-2014 12:39:49