Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko: INSPEKTOR ds. ROLNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

WÓJT GMINY WAŁCZ

ogłasza konkurs na stanowisko – INSPEKTOR ds. ROLNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) pełna zdolność do czynności prawnych,oraz korzystania z pełni praw publicznych

c) nienaganna opinia

d) niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g) min. 3 lat stażu pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska

f) wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych ( Excel , Word)

b) komunikatywność , kreatywność , sumienność

c) studia podyplomowe z administracji lub zarządzania projektami unijnymi

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • Organizacja spisów rolnych,

 • Sporządzanie decyzji zezwalających jednostkom organizacyjnym na wejście na grunty, celem przeprowadzenia badań geologicznych, mających na celu wykrycie zasobów gazu ziemnego lub ropy – ustawa Prawo geologiczne i górnicze,

 • Przygotowanie projektów uchwał o ustanawianie użytku ekologicznego, parku wiejskiego, pomnika przyrody ożywionej i nieożywionej,

 • Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci wraz z ich rekultywacją,

 • Sporządzanie informacji i wyliczania opłat w zakresie zanieczyszczeń powietrza (ilość, opłaty),

 • Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,

 • Współpraca ze służbą weterynaryjną dla zapewnienia zoohigienicznych warunków chowu zwierząt i humanitarnego ich traktowania wraz z decyzją o czasowym odebraniu zwierzęcia – ustawa o ochronie zwierząt,

 • Analiza planów łowieckich przedstawionych do akceptacji Wójtowi Gminy przez przedstawicieli Zarządów Kół Łowieckich,

 • Nakazywanie właścicielom gruntów rolnych niszczenia chwastów na działkach rolnych zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

 • Wydawanie decyzji na usuwanie nieczystości stałych i płynnych,

 • Udział w komisjach i mediacjach w sprawie szkód rolnych powstałych na wskutek żywiołów i wyrządzone przez zwierzynę leśną,

 • Przyjmowanie informacji dotyczących pojawienia się chorób, szkodników i chwastów i przekazywanie ich w teren,

 • Nakazywanie właścicielom gruntów rolnych niszczenia chwastów

 • Współdziałanie ze związkami branżowymi w zakresie zwalczania nielegalnych rozpłodników, zakładania punktów kopulacyjnych, zaopatrywania rolników w materiał hodowlany i użytkowy zwierząt gospodarskich,zapobiegania i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, oraz współpraca w zakresie pszczelarstwa,

 • Przygotowanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntów utrzymanie urządzeń melioracyjnych w dobrym stanie technicznym,

 • Współdziałanie z zakresie zalesienia gruntów,

 • Sporządzanie decyzji nakazującej zabranie zwierzęcia źle traktowanego od jego właściciela i przekazanie go innej osobie,

 • Wdawanie zezwoleń na utrzymanie psów uznanych za groźne i prowadzenie rejestrów,

 • Prowadzi ewidencję:

a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych

c)umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy

 • Nadzór i prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w tym sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 • Prowadzenie spraw związanych z dotacjami na przydomowe oczyszczalnie ścieków i zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

 • Prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi, w tym:

a) przydział lokali,

b) sporządzanie umów najmu,

c) wykazywanie umów do obciążania księgowości podatkowej,

d) prowadzenie ewidencji,

e) zamiana lokali,

f) w razie nie opłacania czynszu:

- uprzedzanie o wypowiedzeniu,

- wypowiedzenie,

- pozew do sądu o eksmisję i zapłatę,

g) współpraca w zakresie płatności czynszu z księgowością,

h)sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

i) sprzedaż nieruchomości:

j) sporządzanie sprawozdań:

- z gospodarki lokalami,

- o stanie mienia komunalnego,

- o ubytkach mieszkaniowych,

- rozpatrywanie i opiniowanie podań petentów dotyczących remontów lokali mieszkalnych,

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)   

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. rolnych, ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz w terminie do 03.12.2014r. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz. Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wałcz.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 25-11-2014 09:25:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 24-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 25-11-2014 09:25:53