Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. budownictwa i inwestycji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referent ds. budownictwa i inwestycji w referacie ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie,

2) staż pracy co najmniej 2 lata,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku: budownictwo, rolnictwo, zootechnika, ochrona środowiska, geodezja,

2) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji: kierownik, zastępca kierownika,

3) niezbędna wiedza specjalistyczna:

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- samorząd gminny,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustrój rolny,

- prawo budowlane,

- prawo zamówień publicznych,

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego.

b) znajomość procesu realizacji inwestycji budowlanych.

4) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

5) cechy osobowe i predyspozycje:

- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,

- wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,

- umiejętność łagodzenia negatywnych emocji lub konfliktowych sytuacji,

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, kreatywność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

6) prawo jazdy kat. B.

7) znajomość topografii Gminy Wałcz.

 

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi.

2. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym.

3. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym.

4. Prowadzenie książek obiektu z dokonywaniem wpisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

5.Wyznaczanie terminów kontroli okresowych, rocznych częściowych, pięcioletnich całościowych oraz przeglądów rocznych (okresowych);

a) zlecanie kontroli i przeglądów osobom uprawnionym,

b) samodzielne dokonywanie kontroli i przeglądów.

c) przestrzeganie terminów obowiązkowych kontroli i przeglądów.

6. Prowadzenie innych ewidencji i rejestrów wymaganych prawem.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

2. Praca wiąże się z wyjazdami w teren, również w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

4. Bezpośredni kontakt z klientami, kontrahentami, wykonawcami,.

5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2. Curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

4. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 31 maja 2017 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. BUDOWNICTWA I INWESTYCJI ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

 

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 30 czerwca 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

 

Wałcz, dnia 16 maja 2017r.

 

Zastępca Wójta Gminy Wałcz

Paweł Kosmalski

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx (DOCX, 13.58Kb) 2017-05-16 13:35:32 333 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-05-2017 13:35:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-05-2017 13:35:32