Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referent ds. podatków i opłat w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Wałcz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referent ds. podatków i opłat w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie,

2) staż pracy – co najmniej 2 lata

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe o kierunku: finanse i rachunkowość

2) znajomość zagadnień wynikających z następujących przepisów:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy ordynacja podatkowa,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o opłatach i podatkach lokalnych,

- prawa geodezyjnego i kartograficznego mających zastosowanie w procesie ustalania wymiaru podatku,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

3) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

4) cechy osobowe i predyspozycje:

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

- umiejętności analityczne,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

5) preferowane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

6) posiadanie zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej.

 

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie wymiaru w zakresie:

 • podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych

 • podatku rolnego od osób fizycznych oraz prawnych

 • podatku leśnego od osób fizycznych oraz prawnych

 1. Obsługa interesantów w sprawach wymiaru podatków w zakresie szczegółowym.
 2. Kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym deklaracji podatkowych.

 3. Prowadzenie rejestrów przypisów, odpisów oraz rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków.

 4. Dokonywanie korekt wymiaru podatków na podstawie złożonych informacji podatkowych.

 5. Wszczynanie postępowań podatkowych z urzędu lub na wniosek stron.

 6. Sporządzanie sprawozdań.

 7. Nanoszenie zmian w ewidencji podatkowej dotyczącej gruntów dzierżawionych i własnych.

 8. Prowadzenie i weryfikacja kart gospodarstw.

 9. Wykonywanie czynności związanych z zakończeniem roku obrotowego.

 10. Przygotowywanie projektów uchwał podatkowych.

 11. Dystrybucja Uchwał Rady Gminy dotyczących prawa miejscowego.

 12. Wydawanie zaświadczeń w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku.

 13. Sporządzanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu posiadanych nieruchomości.

 14. Sporządzanie deklaracji podatkowych (opodatkowanie mienia gminnego).

 15. Sporządzanie prognozy i symulacji do budżetu z zakresu wpływów podatkowych.

 16. Prowadzenie spraw związanych z odroczeniami, umorzeniami i rozkładaniem na raty podatku.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

 2. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 3. Bezpośredni kontakt z klientami.

 4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

 5. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2. Curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

5. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 17 lipca 2017 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. PODATKÓW I OPŁAT” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

 

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 31 lipca 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

 

Wałcz, dnia 5 lipca 2017r.

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx (DOCX, 13.58Kb) 2017-07-05 14:19:22 335 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-07-2017 14:19:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 05-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-07-2017 14:19:22