Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla rolników zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych w obrębie 0026 Lubno, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

 

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej  6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych

 

 1. działka nr 35/1 o powierzchni 1,3960 ha w tym : ( N –nieużytki  1,3960 ha )

działka nr 35/2 o powierzchni 1,4624 ha w tym : (  N- nieużytki  1,4624 ha )

działka nr 35/3 o powierzchni 1,1369 ha w tym : ( N – nieużytki 1,1369 ha ) o łącznej powierzchni 3,9953 ha położone w obrębie 0026 Lubno , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00031607/5 

 1. Cena działek netto - 40.000,00 złotych,( czterdzieści tysięcy  )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  20 października 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie – tereny rolne 

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2003 roku Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 i 1159 .

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 17 października 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości .

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta .
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w gminie w której zamieszkuje .

 

Druki wniosku i oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy Wałcz pok. nr 19 .

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-4 , potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 17 października 2017 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych w Lubnie .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz od dnia  18- 10 - 2017 r. od godziny 14.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Wałcz, dnia 2017-09-12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 12-09-2017 14:44:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-09-2017 14:44:35