Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XLII/268/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Horodeckiego Prezesa Firmy Ekomech Sp. z o.o. na działania Wójta Gminy Wałcz.

UCHWAŁA NR XLII/268/2018

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Horodeckiego Prezesa Firmy Ekomech Sp. z o.o. na działania Wójta Gminy Wałcz.

 

         Na podstawie art. 229, pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze. zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

& 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi  Pana Jarosława Horodeckiego Prezesa Firmy Ekomech Sp.  z o.o. na działania Wójta Gminy Wałcz  uznaje skargę za bezzasadną.

         2. Podstawę stanowiska Rady Gminy określa uzasadnienie do uchwały.

& 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi  skarżącemu.

& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski  

 


Uzasadnienie

do uchwały nr XLII/268/2018  Rady Gminy Wałcz z dnia 25.01.2018 r.

w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Wałcz

 

            W dniu 27.11.2017 r. Pan Jarosław Horodecki Prezes Ekomech sp. z o.o. w Kłębowcu w imieniu spółki złożył skargę do Rady Gminy Wałcz na Wójta Pana Jana Matuszewskiego.

            W swoim piśmie podniósł następujące zarzuty:

  • rezygnację przez Gminę z zamówienia dotyczącego wykonania kładki dla pieszych,
  • zajęcia wierzytelności spółki w związku z egzekucją należności podatkowych,
  • rozwiązania umowy dzierżawy nr 65/16,
  • trybu dokonywania zakupu podkładów kolejowych od spółki.

            W ocenie organu spółki działania Wójta zmierzają do bezpośredniego naruszenia praw spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej, także obniżają jej wiarygodność finansową oraz podważają zaufanie do niej.

            Złożona przez spółkę skarga była przedmiotem rozpoznania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz, która uznała ją za bezzasadną.

            Stanowisko Komisji Rewizyjnej podzieliła Rada Gminy Wałcz, która uznała zarzuty skargi za bezpodstawne.

            Złożone w trakcie postępowania rozpoznawczego przez Wójta Gminy Wałcz wyjaśnienia oraz zgromadzone dowody nie potwierdzają stawianych przez spółkę zarzutów.

            W szczególności należy stwierdzić, iż Wójt Gminy jest organem wykonawczym i posiada wyłączne kompetencje do kierowania bieżącymi sprawami Gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym.

            Prowadzenie bieżącej polityki Gminy odbywa się zgodnie z obwiązującym prawem, a skarżący nie wskazał jakie przepisy zostały naruszone działaniami Wójta.

            Tak w przypadku wykonania kładki dla pieszych jak i zakupu podkładów kolejowych Wójt Gminy Wałcz był zobowiązany do zachowania wszelkich zasad gospodarności i celowości działania.

              W ramach posiadanych kompetencji Wójt może prowadzić negocjacje z dostawcami produktów i usług mając na względzie osiągnięcie zamierzonego celu przy poniesieniu najniższych kosztów.

            W obu przypadkach nie doszło do podpisania żadnej umowy co wyklucza zasadność stawianych zarzutów.

            Dodatkowo należy podnieść, iż w ocenie organu wykonawczego Gminy obie oferty pozbawione były zasad konkurencyjności, przejrzystości i nie spełniały warunku racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

            Dochodzenie należności podatkowych jest obowiązkiem organu podatkowego, którym jest Wójt.

            Należności podatkowe spółki w kwocie 96 134,00 zł zostały odroczone do dnia 30.12.2016 r., a wcześniej do grudnia 2015 r.

            Mimo powyższych okoliczności spółka nie uregulowała żadnej płatności za 2015 r.

            Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności za pozbawione podstaw należy uznać kwestionowanie działań organu podatkowego w ww. sprawie.

            O zaległościach podatkowych spółka była informowana, a zajęcie wierzytelności było poprzedzone prawidłowo wystawionymi i doręczonymi wezwaniami do zapłaty.

            Wniosek spółki z dnia 26.06.2017 r. o dalsze odroczenie płatności należności podatkowych za rok 2015 w kwocie 96 134,00 zł i za rok 2016 w kwocie 74 240,00 zł (łącznie 170 374,00 zł) został rozpatrzony negatywnie.

            Odwołanie złożone przez spółkę do SKO nie zostało uwzględnione co sprawia, iż spółka winna zapłacić całą należność za 2015 i 2016 rok.

            W ocenie Rady Gminy Wałcz Wójt Gminy Wałcz działał w ww. sprawach zgodnie z posiadanymi kompetencjami i nie naruszając prawa.

            W swojej skardze spółka podnosi zarzuty, które pozbawione są podstaw prawnych i dotyczą kwestii uznaniowych, dokonywanie zamówień towarów i usług albo też stanowią dowód przestrzegania prawa przez organ wykonawczy co ma miejsce w przypadku dochodzenia należności podatkowych i realizacji umów cywilnoprawnych.

            Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności skargę należy uznać za bezzasadną i bezpodstawną.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 09-02-2018 11:24:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-02-2018 11:24:39