Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XLIII/274/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r.

UCHWAŁA NR  XLIII/274/2018

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz. 1875) i art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189z poź. zm.), § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. poz. 430 z późn. zm.),   po uwzględnieniu wniosków dyrektorów placówek oświatowych i zaopiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wałcz na 2018 rok  wyodrębnia się  środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  w wysokości do 80% poniesionych kosztów za semestr nauki, nie więcej niż 1.000,00 zł. 

§ 3. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

 1. organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej;
 2.  przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
 3. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych,
 4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół,
 5. szkolenia rad pedagogicznych,
 6. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
 7. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
 8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

§ 4. 1. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2018 r. planuje się na następujące specjalności kształcenia:

 1. pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,
 2. rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 3. nauczania języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,
 4. związane z profilaktyką uzależnień,
 5. wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach,
 6. związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży,
 7.  bezpieczeństwo w szkole,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych,
 9. doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-03-2018 14:55:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-03-2018 14:55:20