Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi gminnej w Lubnie ? działka nr 14/6

Wałcz, dnia 10.05.2018r.

GK.ZP.271.1.30.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Część I – wypełnia Zamawiający

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Wałcz

UL. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

Tel/fax 67 258 02 41,

Strona internetowa: www.bip.gminawalcz.pl

e-mail: sekretariat@gminawalcz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi gminnej w Lubnie – działka nr 14/6

Szczegółowy zakres prac został zawarty w przedmiarze robót, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.07.2018r.

V. OKRES GWARANCJI : 3 lata.

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8; 78-600 Wałcz, do dnia 18.05.2018r. godz. 10:00 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@gminawalcz.pl

VII.ZŁOŻONE OFERTY ZOSTANĄ ROZPATRZONE W TERMINIE DO: 24.05.2018 r.

VIII.WARUNKI PŁATNOŚCI:

przelew w terminie do 14 dni po odbiorze końcowym robót.

IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Hanna Szynkaruk –Szpynda e-mail: zamówienia@gminawalcz.pl

tel. 67 258 02 41 wew. 22

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

a) Wykonawca w ofercie określi cenę brutto zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, za realizacje przedmiotu zamówienia, (formularz oferty - Załącznik nr 1)

b) Postawa ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) jest zakres prac wynikający z PRZEDMIARU. Cena ryczałtowa winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania określonej pracy oraz uwzględniać koszty ubezpieczeń, gwarancji, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego urządzeniem i późniejszą likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym koszty mediów i podłączeń, koszty związane z badaniami i odbiorami wykonanych robót.

c) Podstawa wyceny oferty jest przedmiar robót.

d) Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

e) Podstawa do wystawienia faktury końcowej będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.

f) Zapłata za wystawiona fakturę nastąpi po odbiorze robót, z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty do 14 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

g) Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym i przedmiarze:

1. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i przedmiarach robót i których nie można rozliczyć zgodnie z ofertą, a są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i których wykonanie wynika z umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie zamówień dodatkowych, którymi nie będą roboty, o których mowa w pkt. III rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić wyłącznie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego i odrębnie zawartej umowy na wykonanie tych robót. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania i zawarcia umowy, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania zamówień dodatkowych.

3. Kosztorysy powykonawcze dotyczące rozliczenia prac opisanych w pkt 2 opracowane będą jako szczegółowe w oparciu o następujące założenia:

- w pierwszej kolejności wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

- wartości cen czynników produkcji ( rbg, M, S, Ko, Z ), zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD ( jako średnie dla woj. zachodniopomorskiego ) za okres kwartału poprzedzającego termin złożenia oferty, dla rodzaju robót ujętych w kosztorysie,

- podstawa do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w pozycjach KNR-ów lub KNNR ów.

XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

oferowana najniższa cena – 100 %

XII. WYJAŚNIENIE TREŚCI OFERT I POPRAWIENIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie ofertowe.docx (DOCX, 16.68Kb) 2018-05-10 15:13:07 255 razy
2 formularz ofertowy.docx (DOCX, 21.84Kb) 2018-05-10 15:13:07 159 razy
3 kosztorys ofertowy.pdf (PDF, 2.46Mb) 2018-05-10 15:13:07 276 razy
4 wydrukMapy.pdf (PDF, 45.64Kb) 2018-05-10 15:13:07 162 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 10-05-2018 15:13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 10-05-2018 15:13:07