Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zamówień publicznych oraz ewidencji mienia komunalnego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referent ds. zamówień publicznych oraz ewidencji mienia komunalnego w referacie ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie o profilu: budownictwo administracja, ekonomia,

2) staż pracy co najmniej 2 lata,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie: prawa, ekonomii, administracji, budownictwa lub zamówień publicznych

2) niezbędna wiedza specjalistyczna:

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- prawo zamówień publicznych,

- prawo budowlane,

- gospodarka nieruchomościami,

- samorząd gminny,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- finanse publiczne,

- ochrona danych,

b) znajomość procesu wydawania decyzji administracyjnych.

3) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

4) cechy osobowe i predyspozycje:

- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,

- wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,

- umiejętność łagodzenia negatywnych emocji lub konfliktowych sytuacji,

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, kreatywność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

5) prawo jazdy kat. B.

6) znajomość topografii Gminy Wałcz.

8) preferowane doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych, w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora publicznego,.

 

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych we współpracy z innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami i jednostkami gminy, które odpowiadają za ich część merytoryczną, w tym

w szczególności:

1) przygotowanie dokumentacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego,

2) uzgadnianie składu Komisji Przetargowej i przygotowanie decyzji Wójta w tej sprawie,

3) opracowanie regulaminu Komisji Przetargowej, regulaminu konkursu,

4) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), zaproszenia do składania ofert,

5) opracowanie dokumentacji postępowań i protokołów postępowań,

6) uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych i jej obsługa kancelaryjno-techniczna,

7) rozpatrywanie protestów przy udziale Komisji Przetargowej,

8) reprezentowanie Urzędu w ramach udzielonych upoważnień w kontaktach z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,

9) przygotowanie umów dla wykonawców będących rezultatem przeprowadzonych postępowań,

10) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów i zleceń o zamówienia publiczne,

11) opisywanie faktur pod względem zgodności z przeprowadzonym postępowaniem,

12) prowadzenie zbioru przepisów prawnych i interpretacji w zakresie zamówień publicznych,

13) archiwizowanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,

2. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,

3. Koordynowanie działań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu, bieżące informowanie pracowników urzędu o zmianach w prawie zamówień publicznych.

4. Współpraca z pracownikami referatu w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji i remontów,

5. Ewidencjonowanie mienia gminy, prowadzenie dokumentacji w systemie papierowym i elektronicznym

6.Przygotowywanie sprawozdań statystycznych związanych z powierzonym zakresem czynności.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

2. Praca wiąże się z wyjazdami w teren.

3. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

4. Bezpośredni kontakt z klientami, kontrahentami, wykonawcami,.

5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.

2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

3. Curriculum vitae.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

6. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.). W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 21 czerwca 2019 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

 

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 5 lipca 2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

6. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa o pracę w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wałcz, dnia 29 maja 2019r.

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.pdf (PDF, 36.88Kb) 2019-05-29 15:23:04 301 razy
2 RODO KLAUZULA.pdf (PDF, 47.55Kb) 2019-05-29 15:23:04 293 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 29-05-2019 15:23:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 29-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 29-05-2019 15:23:04