Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie IX Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 12.oo

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

    odbędzie się IX SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2019 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 7. Informacja na temat zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2018.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wałcz wotum zaufania.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
 11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na  zawarcie  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na własność  Gminy Wałcz do gminnego zasobu nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Wałcz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Wałcz jako prawo użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wałcz od dnia 1 września 2019 roku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/111/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/208/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wałcz.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                           
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 29. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019-2022.
 30. Upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz do udzielenia odpowiedzi o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi Pani J. na działania Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 maja 2019 r. przekazanej do Urzędu Gminy Wałcz dnia 24 maja 2019 r.
 31. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 32. Zakończenie obrad.      

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 19-06-2019 15:02:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 19-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 19-06-2019 15:02:12