Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2021 roku".

Zarządzenie Nr  19/2021

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 23 lutego 2021

 

                 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2021 roku”.

 

                 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 j.t.),  art.221 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 j.t.) w związku z art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 j.t.), w związku z art.190 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1111 ze zm.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wałcz.

Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje do dnia 16 marca 2021r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Wójta Gminy Wałcz  przez okres 14 dni.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

- w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gminawalcz.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wałcz www.gminawalcz.pl

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

 


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2021
Wójta Gminy Wałcz
z dnia 23 lutego 2021 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 j.t.),

 

Wójt Gminy Wałcz
ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wałcz w 2021 roku w miejscowości Różewo (gmina Wałcz)

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na  realizację zadań.

 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem  dotacji na finansowanie realizacji zadań.

2. Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 80.000,00 zł.

3. Szczegółowe informacje dot. zadań  przedstawiono poniżej.

 

  • Nazwa zadania konkursowego: ,,Prowadzenie na terenie gminy Wałcz placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej”
  • Forma realizacji: wsparcie.

 

Opis zadania:

Cel:   wsparcie rodzin w procesie opieki i wychowania dzieci i młodzieży

 

Adresaci: Dzieci i młodzież z terenu Gminy Wałcz oraz ich rodzice lub opiekunowie.

 

Formy wymagane:

?  zapewnienie dziecku opieki i wychowania,

?  pomoc w nauce,

?  organizacja czasu wolnego i zabawy, w tym umożliwienie rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w zajęciach sportowych,

?  systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w aktualną sytuację dziecka.

 

Dodatkowe wymagania:

?  zapewnienie posiłków dzieciom.

 

Kadra:

Kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prosimy o załączenie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wymagane w ustawie.

 

Dokumentacja:

    ?  szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego,  w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego,

    ?  dokumentacja dla każdego podopiecznego zawierająca informację o współpracy z rodziną i instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny,

    ?  dzienniki zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności,

    ?  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach.

 

Warunki realizacji zadania:

 

1. Gmina Wałcz zapewnia możliwości lokalowe na utworzenie placówki wsparcia- pomieszczenie przeznaczone na placówkę wsparcia w miejscowości Różewo na terenie gminy Wałcz ( w załączeniu do oferty plan pomieszczenia),

2. Dostępność usług 3 dni w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek nie krócej niż 4 godziny dziennie,

3. Pod opieką 1 wychowawcy, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci,

4. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny,

5. Placówka w zakresie kierowania oraz przyjmowania dzieci współpracuj z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzinnymi oraz sądem,

6. Prosimy do oferty dołączyć regulamin placówki lub jego projekt,

7. Dożywianie ma mieć formę warsztatów kulinarnych mający walor edukacyjny,

8. W ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu placówki: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć oraz opis placówki,

9. Określenie liczby dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w placówce musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć tj. możliwości lokalowe i wychowawcze,

10. Placówka musi spełniać standardy placówek wsparcia dziennego zawarte w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111 ze zm.),

11. Podmiot realizujący zadanie przy jego realizacji zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t. ).

12.  Podmiot zobowiązany jest do posiadania i załączenia zezwolenia na prowadzenie placówki lub placówek wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111 ze zm.) dla każdej placówki oddzielnie.

13. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zachowania w trakcie jego realizacji wszelkich publicznie nakładanych ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa wydawanych przez ustawodawcę w związku ze stanem epidemii (w tym SARS-CoV2, COVID-19), celem zapobieżenia prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby oraz dla ochrony zdrowia publicznego, dostosowując każdorazowo wymagania techniczne zadania do aktualnych możliwości i zaleceń prawnych, w tym ewentualnego ograniczenia ilości osób, konieczności zachowania odstępów, zakrywaniu nosa i ust maseczką oraz ewentualnych innych ograniczeń i obostrzeń sanitarnych.

14. Dopuszcza się możliwość wzrostu danej pozycji kosztorysowej do 100%, a zmniejszenie /spadek bez limitu.

 

4. Środki przeznaczone na realizację zadania:   w 2021r. – 80.000,00 zł.

5. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku

6. Miejsce realizacji zadania: Gmina Wałcz

7. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: ,,Prowadzenie na terenie gminy Wałcz placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” ( każdy podmiot może złożyć 1 ofertę).

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3.  Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

4.  Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z Gminy Wałcz. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się środków finansowych   pochodzących z budżetu gminy Wałcz.

5.  W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony gminy Wałcz nie może przekroczyć 80% rzeczywistych kosztów.

6. Świadczenia wolontariuszy oraz praca oferenta stanowią wkład osobowy oferenta i powinny być ujęte w formularzu ofertowym.

7. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

8. W przypadku gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.

9. Wójt Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo do:

     1) odstąpienia od ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

     2)  zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

     3)  finansowanie jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

 

III. Warunki realizacji zadania publicznego

 

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art.14 ust.2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku realizowania zadania wspólnie – wszyscy oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.  Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynność o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania jednak niestanowiących jego meritum.

4.  Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat od adresatów zadania.

5.  Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.  W przypadku gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT zaś realizacja zadania określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu gminy Wałcz będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oferent zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatku VAT należnego.

 

IV. Składanie ofert

   

1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni tj. do dnia 16 marca 2021r.  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu)  lub przesłać na adres Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, tytuł zadania.

3. Oferty, które wpłyną po ww.  terminie, nie będą podlegać ocenie.

4. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.

 

V. Wymagana dokumentacja

 

1.Obligatoryjnie należy złożyć:

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

2) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust.1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1.Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu  nie później niż w terminie 30 dni od dnia składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Wójta gminy Wałcz w drodze zarządzenia.

3. Ocena formalna obejmuje sprawdzanie ofert pod względem:

a) terminowości złożenia oferty,

b) prawidłowego druku oferty,

c) kompletności wypełnionych pozycji,

d) braku błędów rachunkowych,

e) kompletności wymaganych załączników,

f) prawidłowości złożonych podpisów.

 

Komisja nie rozpatruje ofert, które uzyskały negatywną ocenę formalną.

 

4. Przy merytorycznej ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania przez oferentów, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

b) liczbę adresatów zadania,

c) proponowany koszt realizacji zadania,

d) wielkość planowanego przez oferentów udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł lub wkładu rzeczowego, osobowego itp. w stosunku do kosztów realizacji zadania. Wartość wkładu osobowego i rzeczowego nie może przekroczyć łącznie 50% środków finansowych własnych,

e) ocenę doświadczenia oferenta w realizacji zadań identycznych lub zbliżonych do będących przedmiotem konkursu, w tym dotychczasowej współpracy z gminą

f) inne kryteria wg ogłoszenia o konkursie, stosownie do przedmiotu konkursu:

- liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem,

- liczba nowych uczestników zadania,

- liczba dzieci, którym poprawiły się oceny w szkole, w tym ocena z zachowania, w stosunku do roku ubiegłego.

5. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

6. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji przekazywana jest Wójtowi gminy Wałcz, który podejmuje ostateczną decyzję.

7.  Od decyzji Wójta o wyborze realizatora ww. zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do zamierzeniach na wszystkich drukach, plakatach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez gminę Wałcz.

2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich wydatków poniesionych na realizację umowy,

b) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

c) niezwłocznego przedstawienia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, przy czym kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza gminy Wałcz do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz,

- w Biuletynie Informacji Publiczne

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_nr_2.docx (DOCX, 33.18Kb) 2021-02-24 16:51:34 423 razy
2 zalacznik_nr_3.pdf (PDF, 381.21Kb) 2021-02-24 16:51:34 178 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 24-02-2021 16:51:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Śliwińska 23-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 24-02-2021 16:51:34