Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oferta na realizację zadania publicznego: ,,Ekstremalny bieg z przeszkodami "SurviWał Pomorski"

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/Dz. U. z 2020 r. poz. 1057/ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: ,,Ekstremalny bieg z przeszkodami ,,SurviWał Pomorski".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 24.03.2021r. do dnia 30.03.2021r.

Zgodnie z art. 19a ust.4, każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź.

 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Urząd Gminy Wałcz

2. Rodzaj zadania publicznego[1])

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa (podmiot): Stowarzyszenie Aktywnego Wału Pomorskiego

Forma prawna: organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną działająca we własnym imieniu

Nr KRS: 0000700240

Adres siedziby Zdbice 35/13, 78-600 Wałcz

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby) tj. adres siedziby

Adres e-mail stowarzyszenieawp@gmail.com

Numer telefonu 661144700

 

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Adrian Szczechowski, adres e-mail:

stowarzyszenieawp@gmail.com, telefon: 661144700

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego            
1. Tytuł zadania publicznego

Ekstremalny bieg z przeszkodami ,,SurviWał Pomorski”

2. Termin realizacji zadania publicznego

Data rozpoczęcia

24.03.2021

Data

zakończenia

18.06.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

SurviWał Pomorski jest to ekstremalny bieg z przeszkodami odbywający się na terenie dawnego skansenu bojowego I Armii Wojska Polskiego nieopodal miejsca przełamania Wału Pomorskiego w Zdbicach. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Aktywnego Wału Pomorskiego i odbędzie się dnia 22.05.2021r. Trasa biegu przebiega po terenie dawnego skansenu bojowego przez co biegacze poza pokonywaniem trasy naszpikowanej specjalnie przygotowanymi przeszkodami, walczą również z przeszkodami naturalnymi typu: bagna , rzeka, rowy przeciw czołgowe czy stojanki sprzętu bojowego pamiętające czasy walk o przełamanie Wału Pomorskiego. Trasa posiadać będzie profesjonalne zabezpieczenie techniczne, medyczne i medialne. Zgodnie z wymogami imprez ogólnopolskich, odpowiednie usytuowane będą również punkty nawadniające oraz dodatkowe stanowiska sędziowskie. Organizacja wspomnianej imprezy ma na celu przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia, integracji środowiska społecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu. W imprezie weźmie udział co najmniej 20 wolontariuszy i około 500 uczestników. Działania promocyjne przed imprezą, w czasie i po będą odbywać się poprzez portale internetowe i media takie jak: aktywnepomorze24, ekstremalny.pl, facebook: SurviWał 2021, banery. Harmonogram obejmuje: powołanie koordynatora, opracowanie regulaminu, przygotowanie sprzętu, trasy, powołanie sędziów, osób od dokumentacji.

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)
Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie biegu z przeszkodami SurviWał Pomorski

 

1 wydarzenie (bieg) dla ok 500 uczestników

Lista startowa, dokumentacja fotograficzna

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania

SurviWał Pomorski jest organizowany po raz trzeci. Poprzednia edycja przyciągnęła ok. 700 uczestników z całego kraju. W projekcie weźmie udział 20 wolontariuszy do akcji promocyjnej, zabezpieczenia trasy, sędziowania imprezy, obsługi biura zawodów,  ustawienia przeszkód i wyznaczenia trasy itp.

Wolontariusze to osoby zamieszkałe w Zdbicach i okolicznych miejscowości oraz członkowie Stowarzyszenia Aktywnego Wału Pomorskiego. Stowarzyszenie już po raz trzeci organizuje bieg przeszkodowy. Osoby zaangażowane w powyższy projekt posiadają doświadczenie zarówno w organizacji jak i prawidłowy przebieg tego typu imprez. Ponadto w trakcie zawodów na trasie obecnych będzie czterech licencjonowanych sędziów biegów przeszkodowych.

 

IV.  Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
Rodzaj kosztu
Wartość PLN
Z dotacji
Z innych źródeł

1.

Medale

5 850,-

 

 

2.

Wolontariusze

9 600,-

 

 

3.

Koszulki startowe do pakietów

12 850,-

 

 

4.

Toalety

1 500,-

 

 

5.

Pomiar czasu

2 800,-

 

 

6.

Woda dla zawodników

1 000,-

 

 

7.

Taśmy do znakowania trasy

680,-

 

 

8.

Materiały biurowe

300,-

 

 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

34 580,-

10 000,-

24580,-  

 

V.   Oświadczenia

Proszę odnieść się do oświadczeń z pkt. 3,4,5 i wykreślić nie dotyczący wariant.

 

Oświadczam(my), że:

 

1)   proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2)   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3)   oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5)   dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;

6)   wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

7)   w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

Szczechowska Anna

Szczechowski Adrian

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

                                                                                                                                                                              Data 24.03.2021 rok.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oferta.pdf (PDF, 735.88Kb) 2021-03-25 13:51:03 87 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 25-03-2021 13:51:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Śliwińska 24-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 10-06-2021 15:31:50