Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji w referacie ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Wałcz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji w referacie ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.  Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie średnie o profilu: budownictwo

2)  staż pracy: nie wymagany

3)  obywatelstwo polskie,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1)  wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku: budownictwo;

2)  niezbędna wiedza specjalistyczna:

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- prawo budowlane,

- prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi ich usytuowanie,

- prawo geodezyjne i kartograficzne,

- samorząd gminny,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- finanse publiczne,

- ochrona danych,

b) znajomość procesu wydawania decyzji administracyjnych.  

3)  znajomość procesu realizacji inwestycji budowlanych.

4)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

5)  cechy osobowe i predyspozycje:

- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,

- wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,

- umiejętność łagodzenia negatywnych emocji lub konfliktowych sytuacji,

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną   pracę,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, kreatywność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

6)  prawo jazdy kat. B.

7)  znajomość topografii Gminy Wałcz,

8) preferowane doświadczenie zawodowe w budownictwie,

9) preferowany staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21

listopada 2008r.o pracownikach samorządowych,

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji i remontów na terenie gminy.
 2. Uzgadnianie projektów budowlanych inwestycji realizowanych na terenie gminy.
 3. Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przed upływem gwarancji.
 4. Bieżące rozwiązywanie problemów związanych z budownictwem.
 5. Opracowanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji inwestycji.
 6. Wykonywanie spraw i nadzór związany z prawidłowym utrzymaniem gminnych obiektów budowlanych (prowadzenie terminowych kontroli okresowych – rocznych i pięcioletnich).
 7. Koordynowanie działań związanych z zakładem energetycznym dla budynków Urzędu Gminy.
 8. Koordynowanie wykonania przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych.
 9. Uczestniczenie w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym.
 10. Dokonywanie zakupu materiałów budowlanych do remontu nieruchomości.
 11.  Współpraca z pracownikami referatu w zakresie prawidłowej realizacji inwestycji i remontów.
 12. Przygotowywanie sprawozdań statystycznych związanych z powierzonym zakresem czynności.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

2. Praca wiąże się z wyjazdami w teren.

3. Praca z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego.

4. Bezpośredni kontakt z klientami, kontrahentami, wykonawcami,.

5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.

2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

3. Curriculum vitae.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

6. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.). W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 24 października 2022 r.  (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. BUDOWNICTWA I INWESTYCJI ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

 

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 9 listopada 2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

6. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa o pracę w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wałcz, dnia 5 października 2022 r.

   Wójt Gminy Wałcz

     Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 NABÓR klauzula RODO 2022.pdf (PDF, 149.11Kb) 2022-10-05 21:44:50 68 razy
2 ZARZĄDZENIE 111-2022 powołanie komisji rekrutacyjnej budowlaniec.pdf (PDF, 115.29Kb) 2022-10-05 21:44:50 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Podgórski 05-10-2022 21:44:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 05-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Podgórski 05-10-2022 21:44:50