Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ewidencji ludności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2023 poz. 40 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze inspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz
 
I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
1.  Wymagania niezbędne:
1)  wykształcenie wyższe
2)  staż pracy: 3 lata
3)  obywatelstwo polskie,
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)  nieposzlakowana opinia,
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) staż pracy w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej,
2) zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej,
3) niezbędna wiedza specjalistyczna:
a) znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku, w szczególności znajomość ustaw i rozporządzeń z obszaru:
 • Ustawa o ewidencji ludności
 • Ustawa o obywatelstwie polskim
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o obronie Ojczyzny
 • Kodeks wyborczy
 • Ustawa o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13.12.2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27.07.2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.
4)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),
5)  cechy osobowe i predyspozycje:
- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,
- wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,
- umiejętność łagodzenia negatywnych emocji lub konfliktowych sytuacji,
- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną   pracę,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, kreatywność,
- wysoka kultura osobista, empatia;
6) prawo jazdy kat. B
 
II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
 
 1. Rejestracja obowiązku meldunkowego wykonywanego przez obywateli polskich i cudzoziemców.
 2. Prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie, unieważnienie czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach właściwych dla stanowiska.
 4. Nadawanie numeru PESEL.
 5. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL.
 6. Sporządzanie wykazów liczbowych i imiennych mieszkańców Gminy Wałcz.
 7. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.
 8. Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości.
 10. Nadzór nad rejestrem wyborców.
 11. Nadzór nad spisem wyborców.
 12. Nadzór nad zgromadzeniami.
 13. Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz kwalifikacja wojskowa.
 14. Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanych za samotnych.
 15. Przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego.
 16. Wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wynikających z wewnętrznych zarządzeń i regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz.
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.
 
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.
2. Konieczność wyjazdów w teren.
3. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
4. Bezpośredni kontakt z klientami.
5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.
 
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.
2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.
3. Curriculum vitae.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie kandydata:
1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) o nieposzlakowanej opinii,
5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.). W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do dnia 20.02.2023 r.  (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.
 
VII. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl
2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 03.03.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.
4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.
5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.
6. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa o pracę w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
7. Wójt Gminy Wałcz zastrzega sobie, na każdym etapie postępowania, odwołanie lub unieważnienie naboru bez podania przyczyny.
 
Wałcz, dnia 9 lutego 2023 r.

 

   Wójt Gminy Wałcz
     Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx (DOCX, 17.59Kb) 2023-02-09 15:32:13 53 razy
2 KLAUZULA RODO.docx (DOCX, 14.16Kb) 2023-02-09 14:57:13 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 09-02-2023 14:57:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 09-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-02-2023 15:32:13