Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji w referacie ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz
 
I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
1.  Wymagania niezbędne:
 
1)  wykształcenie wyższe,
2)  staż pracy nie wymagany,
3)  obywatelstwo polskie,
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)  nieposzlakowana opinia,
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1)  doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);
2)  niezbędna wiedza specjalistyczna:
a)znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
b) znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych;.
c)  znajomość zasad prowadzenia zadań publicznych,
d) znajomość zasad prowadzenia i rozliczania procesów inwestycyjnych.
3)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),
4)  cechy osobowe i predyspozycje:
 zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, obowiązkowość, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i innych osób, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, umiejętność reprezentowania Urzędu na zewnątrz.
5)  prawo jazdy kat. B.
6)  znajomość topografii Gminy Wałcz,
 
II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1) bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;
2) analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
3) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym danych charakteryzujących społeczno - gospodarczy rozwój gminy Wałcz, danych dotyczących budżetu, projektów inwestycyjnych itp.;
4) przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;
5) opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;
6) bieżąca obsługa administracyjna projektu po względem przepływu dokumentów;
7) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia - prowadzenie projektu dokumentacji finansowo - rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów;
8) współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych. 9)współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie prawidłowego rozliczania prowadzonych inwestycji,
10)przygotowywanie sprawozdań statystycznych związanych z powierzonym zakresem czynności.
 
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.
2. Praca wiąże się z wyjazdami w teren.
3. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
4. Bezpośredni kontakt z klientami, kontrahentami, wykonawcami,.
5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.
 
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty:
 
1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.
2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.
3. Curriculum vitae.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie kandydata:
1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) o nieposzlakowanej opinii,
5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.). W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
1. Termin: do dnia 13 marca 2023 r.  – osobiście.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZLICZEŃ INWESTYCJI ” w godzinach pracy Urzędu.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl
2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 17 marca 2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.
4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.
5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.
6. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa o pracę w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
7. Wójt Gminy Wałcz zastrzega sobie, na każdym etapie postępowania, odwołanie lub unieważnienie naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Wałcz, dnia 2 marca 2023r.
Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kwestionariusz osobowy.docx (DOCX, 17.59Kb) 2023-03-02 14:45:02 105 razy
2 KLAUZULA RODO.docx (DOCX, 14.21Kb) 2023-03-02 14:45:02 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 02-03-2023 14:42:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 02-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 02-03-2023 14:45:02