Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

 

Projekt: "Wsparcie uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie w ramach Kontraktu Samorządowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólnie oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wartość zamówienia jest niniejsza i nie przekracza wartość szacunkowej 750 000,00 euro.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, które będą prowadzone w ramach projektu : "Wsparcie uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie w ramach Kontraktu Samorządowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólnie oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na XII części.

Termin realizacji: Zajęcia w ramach talent w gimnazjum rozpoczną się od 15 maja 2017 r. pozostałe zajęcia rozpoczną się od września 2017r.

Czas trwania projektu: do 2020r.

 

Zajęcia wyrównawcze – szansą na sukces

Część I zajęcia wyrównawcze z matematyki:

Wymiar zajęć: 420h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Część II zajęcia wyrównawcze z fizyki

Wymiar zajęć: 140h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 2 grupach

 

Część III zajęcia wyrównawcze z chemii

Wymiar zajęć: 140h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 2 grupach

 

Część IV zajęcia wyrównawcze z biologii

Wymiar zajęć: 140h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 2 grupach

 

Część V zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Wymiar zajęć: 210h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Część VI zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Wymiar zajęć: 210h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Talenty w gimnazjum

 

Część VII język angielski i język niemiecki

Język angielski

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Język niemiecki

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część VIII fizyka

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część IX chemia

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część X matematyk

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część XI biologia

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część XII Robotyka szansa na sukces

Wymiar zajęć: 300h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Opis przedmiotu wspólny dla wszystkich części:

1.Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia:

 1. Harmonogram realizacji zajęć musi być uzgodniony z dyrektorem szkoły i wymaga pisemnego zatwierdzeni Harmonogram musi uwzględniać plan pracy szkoły w zakresie dostępności sal dydaktycznych oraz być dostosowany do planu zajęć szkolnych uczestników.
 2. przez godzinę zajęć lekcyjnych rozumie się 60 minut;
 3. przeprowadzenia zajęć we wskazanych pomieszczeniach (salach) szkolnych udostępnionych bezpłatnie przez Zamawiającego wraz z dostępem do wybranego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Miejsce realizacji: sale szkolne Gimnazjum w Chwiramie
 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania udostępnionych pomieszczeń w należytej czystości, zastanym stanie technicznym i wyposażeniu.
 5. Wykonawca przedłoży szczegółowy program zajęć ze wskazaniem ilości godzin przewidzianych na dane zagadnienie przed rozpoczęciem zajęć;
 6. Wykonawca zapewnia na czas zajęć sprzęt i pomoce dydaktyczne, które nie stanowią wyposażenia szkoły, a są niezbędne do należytego przeprowadzenia zajęć;
 7. zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć w czasie ich prowadzenia oraz podczas przerw;
 8. realizacji zajęć przez wykładowców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne;
 9. Prowadzący zajęcia wypełnia miesięczne kart czasu pracy wg wzoru określonego przez Zamawiającego, zgodnych z zapisami dzienników i list obecności, oraz zobowiązuje się do ich dostarczania Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych po upływie miesiąca;
 10. zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczestników zajęć zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego;
 11. Wykonawca zobowiązany jest do:
 • Wykonawca (przed rozpoczęciem zajęć) zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji Programu zajęć na podstawie których będą realizowane zajęcia.
  • dokumentowania obecności uczestników na zajęciach w dziennikach zajęć pozalekcyjnych,
  • niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się któregokolwiek uczestnika na zajęcia, przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacji, które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy,
  • prowadzenia odpowiedniej dokumentacji zajęć, w szczególności dziennika zajęć na formularzach, których wzór określi Zamawiający,

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania oferentów

 

KODY CPV: 80000000-4

80100000-5

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zapytanie zajęcia dodatkowe.odt (ODT, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-04 02:50:56 92.KB 99 razy
2 Formularz ofertowy-zajęcia dodatkowe.docx (DOCX, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-04 02:51:23 68.KB 105 razy
3 Załącznik nr 2 -zajecia dodatkowe.odt (ODT, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-04 02:51:46 45.KB 105 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 94.KB) 2017-06-14 13:43:26 94.KB 334 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 04-05-2017 02:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 04-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 14-06-2017 13:43:26