Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015

Wałcz, dnia 12.08.2014r.

Zamawiający:

Gmina Wałcz

Ul. Dąbrowskiego 8

78-600 Wałcz

dotyczy postępowania: GK.ZP.271.15.2014 – przetarg nieograniczony:

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 1. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 7907) zwanej dalej Ustawą Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Oferta nr 1 Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. W Wałczu ul. Budowlanych 9 78-600 Wałcz

Nr części

Oferta nr 1

Cena brutto za oferowaną część

1

39 254,34

4

19 880,32

5

28 360,24

8

58 174,85

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 54 78-600 Wałcz

Nr części

Oferta nr 2

Cena brutto za oferowaną część

2

54 206,60

3

36 750,24

6

59 719,14

7

52 369,09

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta uzyskała najwyższą liczbę pkt. tj. 100, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu na postawie art. 89 ustawy złożyli następujący Wykonawcy – streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr części

Oferta nr 1

Oferta nr2

Cena brutto za oferowaną część

ocena

Cena brutto za oferowaną część

ocena

1

39 254,34

100,00

39 506,51

99,36

2

-

-

54 206,60

100,00

3

37 141,20

98,94

36 750,24

100,00

4

19 880,32

100,00

-

-

5

28 360,24

100,00

28 481,44

99,57

6

-

-

59 719,14

100,00

7

-

-

52 369,09

100,00

8

58 174,85

100,00

58 800,38

98,94

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego spełniło 2 wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.

 1. Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 1. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o udzielnie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy.

 

Wójt Gminy Wałcz ogłasza przetarg nieograniczony na

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 167045 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2014-2015. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane : - z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły gminnej zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami; - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2014-2015. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości. Przedmiot zamówienia składa się z 8 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku Nr 7do SIWZ. Każdy wykonawca może złożyć ofertą na dowolną ilość części - tras. Ilości dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ. Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży oraz nauczycieli..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonej przez wykonawcę do oferty licencji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - usług w zakresie transportu publicznego rozumianego, jako regularne przewozy specjalne dzieci do szkół .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: - narzędziami wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym względzie dysponują odpowiednimi autobusami lub busami zapewniającymi należyte wykonanie usługi w ilości wynikających z rozkładu jazdy i złożonej ofert - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: - narzędziami wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym względzie dysponują odpowiednimi autobusami lub busami zapewniającymi należyte wykonanie usługi w ilości wynikających z rozkładu jazdy i złożonej ofert - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiadają środki własne zapewniające wykonanie usługi b) posiadają polisę OC z tytułu działalności gospodarczej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie na temat narzędzi, wyposażeniu zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówienia, a zwłaszcza dostępem do odpowiedniej dla danej części zamówienia (wybranej przez wykonawcę) ilości autobusów lub busów wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w §9. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ trasy zamknięte.doc (DOC, 330KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:12 330KB 103 razy
2 zał nr 1.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:22 24KB 80 razy
3 Zał 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:31 19KB 96 razy
4 zał. 3.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:40 17KB 95 razy
5 Zał 4- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:50 17KB 97 razy
6 Zał 5- grupa kapitałowa.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:58 23.KB 76 razy
7 zał. 6.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:08 36.KB 99 razy
8 zał. 7.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:17 27KB 407 razy
9 zał. 8Liczba dni do przewozów.xls (XLS, 10KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:27 10KB 73 razy
10 zał nr 9.doc (DOC, 12KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:36 12KB 89 razy
11 Załącznik nr 10- zobowiązanie.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:45 19KB 75 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana treści swiz.doc (DOC, 16KB) 2014-08-04 12:54:49 16KB 496 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 617KB) 2014-08-12 11:56:09 617KB 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 01-08-2014 10:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 01-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 12-08-2014 11:56:09