Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015

Wałcz, dnia 12.08.2014r.

Zamawiający:

Gmina Wałcz

Ul. Dąbrowskiego 8

78-600 Wałcz

dotyczy postępowania: GK.ZP.271.15.2014 – przetarg nieograniczony:

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 1. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 7907) zwanej dalej Ustawą Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Oferta nr 1 Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. W Wałczu ul. Budowlanych 9 78-600 Wałcz

Nr części

Oferta nr 1

Cena brutto za oferowaną część

1

39 254,34

4

19 880,32

5

28 360,24

8

58 174,85

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 54 78-600 Wałcz

Nr części

Oferta nr 2

Cena brutto za oferowaną część

2

54 206,60

3

36 750,24

6

59 719,14

7

52 369,09

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta uzyskała najwyższą liczbę pkt. tj. 100, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu na postawie art. 89 ustawy złożyli następujący Wykonawcy – streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr części

Oferta nr 1

Oferta nr2

Cena brutto za oferowaną część

ocena

Cena brutto za oferowaną część

ocena

1

39 254,34

100,00

39 506,51

99,36

2

-

-

54 206,60

100,00

3

37 141,20

98,94

36 750,24

100,00

4

19 880,32

100,00

-

-

5

28 360,24

100,00

28 481,44

99,57

6

-

-

59 719,14

100,00

7

-

-

52 369,09

100,00

8

58 174,85

100,00

58 800,38

98,94

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego spełniło 2 wykonawców.

 1. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.

 1. Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 1. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o udzielnie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy.

 

Wójt Gminy Wałcz ogłasza przetarg nieograniczony na

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 167045 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2014-2015. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane : - z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły gminnej zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami; - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2014-2015. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości. Przedmiot zamówienia składa się z 8 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku Nr 7do SIWZ. Każdy wykonawca może złożyć ofertą na dowolną ilość części - tras. Ilości dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ. Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży oraz nauczycieli..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonej przez wykonawcę do oferty licencji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - usług w zakresie transportu publicznego rozumianego, jako regularne przewozy specjalne dzieci do szkół .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: - narzędziami wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym względzie dysponują odpowiednimi autobusami lub busami zapewniającymi należyte wykonanie usługi w ilości wynikających z rozkładu jazdy i złożonej ofert - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: - narzędziami wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym względzie dysponują odpowiednimi autobusami lub busami zapewniającymi należyte wykonanie usługi w ilości wynikających z rozkładu jazdy i złożonej ofert - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiadają środki własne zapewniające wykonanie usługi b) posiadają polisę OC z tytułu działalności gospodarczej - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie na temat narzędzi, wyposażeniu zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówienia, a zwłaszcza dostępem do odpowiedniej dla danej części zamówienia (wybranej przez wykonawcę) ilości autobusów lub busów wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w §9. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ trasy zamknięte.doc (DOC, 330KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:12 330KB 103 razy
2 zał nr 1.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:22 24KB 80 razy
3 Zał 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:31 19KB 96 razy
4 zał. 3.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:40 17KB 95 razy
5 Zał 4- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:50 17KB 97 razy
6 Zał 5- grupa kapitałowa.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:44:58 23.KB 76 razy
7 zał. 6.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:08 36.KB 99 razy
8 zał. 7.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:17 27KB 409 razy
9 zał. 8Liczba dni do przewozów.xls (XLS, 10KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:27 10KB 73 razy
10 zał nr 9.doc (DOC, 12KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:36 12KB 89 razy
11 Załącznik nr 10- zobowiązanie.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-01 10:45:45 19KB 75 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana treści swiz.doc (DOC, 16KB) 2014-08-04 12:54:49 16KB 521 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 617KB) 2014-08-12 11:56:09 617KB 455 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 01-08-2014 10:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 01-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 12-08-2014 11:56:09