Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015

Wałcz, dnia 12.08.2014r.

 

                                              Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Znak sprawy: GK.ZP.271.18.2014

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski dotyczące zmiany treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Wniosek nr 1

(…) składa wniosek o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść proponowanej zmiany:

IV.5

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

Waga

1

Cena brutto jednego obiadu

100

100,00%

14.2

Ilość punktów w kryterium cena=[najniższa oferta cenowa/cena oferty badanej]x100pktx100%

Wniosek nr 2

(…) składam wnioski o zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. IV pkt 5 wprowadzenie równe i przejrzyste kryteria oceny poprzez ustalenie kryterium Cenowego równego 100%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treść SWIZ w pkt 14 dotyczącym kryterium oceny ofert.

 

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 171689 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków na dożywianie dzieci i młodzieży w Szkołach na terenie Gminy Wałcz. Prognozowana liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi 683 . Liczba dni nauki w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 181. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej poczynając od 02.09.2014r. do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Prognozowana dzienna ilość posiłków dla poszczególnych Szkół wynosi : 1. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Strącznie - 420 Miejsce dostawy : Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Strącznie - 83 Szkoła filialna im. Janusza Korczaka w Gostomi - 90, Szkoła filialna w Różewie - 83, Szkoła filialna im Unii Europejskiej w Karsiborze - 164, 2.Szkoła Podstawowa w Dębołęce - 57, 3. Gimnazjum im Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie - 78. Miejsce dostawy : Gimnazjum w Chwiramie - 78. Gimnazjum w Lubnie - 49, 4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. Juliana Tuwima w Witankowie - 51 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji - 28, Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok.683 (liczba ta w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20 %),.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za pełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku umów w trakcie realizacji wykonują, usługę o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto w zakresie przygotowania posiłków w przedszkolach, szkołach

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: co najmniej jednym kucharzem do przygotowania posiłków oraz 1 samochodem osobowo-dostawczymi lub innym pozwalającym na dowóz zamawianych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami higienicznymi zakresie przewozu żywności.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: co najmniej jednym kucharzem do przygotowania posiłków oraz 1 samochodem osobowo-dostawczymi lub innym pozwalającym na dowóz zamawianych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami higienicznymi zakresie przewozu żywności.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70

 • 2 - miejsce wytwarzania/ przygotowania posiłków - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w §9. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 333KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:28:40 333KB 164 razy
2 Zał. nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:28:53 23.KB 95 razy
3 Zał 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:29:02 19KB 69 razy
4 Zał 3- wykaz usług.doc (DOC, 20KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:29:11 20KB 67 razy
5 Zał 4- wykaz osob.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:29:21 17KB 86 razy
6 Zał 5- grupa kapitałowa.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:29:29 23KB 91 razy
7 Załącznik nr 6- zobowiązanie.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:29:42 19KB 64 razy
8 zał. nr 7 wzór umowy.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-08-08 09:29:51 32KB 90 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedź na wnioski.pdf (PDF, 290KB) 2014-08-12 11:04:50 290KB 497 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru.doc (DOC, 46KB) 2014-09-01 13:56:24 46KB 807 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 08-08-2014 09:28:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 01-09-2014 13:56:24