Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wałczu Drugim.

oznaczenie sprawy GK.ZP.271.09.2012                                                                               Wałcz, dnia 2012-06-11

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP Nr 167548 – 2012 z dnia 23.05.2012 r, którego przedmiotem zamówienia jest :

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wałczu Drugim .

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający postanawia

Unieważnić postępowanie

 

UZASADNIENIE :

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP UZP oraz na własnej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wałcz.

W dniu dzisiejszym tj. 11.06.2012 r ujawniono okoliczności, które powodują, że dalsze prowadzenie postępowania jest niemożliwe ponieważ doprowadzi do nieskutecznego zawarcia umowy.

Przyczyną będącą podstawą do unieważnienia postępowania jest brak zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na wykonanie części zjazdów z kostki betonowej.

Autor projektu wykona nowy przedmiar robót i po jej otrzymaniu ponownie zostanie wszczęte postępowanie.

W związku z przedstawioną powyżej sytuację Zamawiający jest obowiązany przedmiotowe postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnić.

 


WÓJT GMINY WAŁCZ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wałczu Drugim.
 
Numer ogłoszenia: 167548 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wałczu Drugim..
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącej drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Wałczu Drugim . Obecnie droga o nawierzchni z kruszywa łamanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. Przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 890 mb , szerokości 4,0 m położonej na działkach nr 83/105, 83/108, 83/119 i 83/142 w obrębie 0112 Wałcz , Zakres wykonania obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniach i na odcinkach tego wymagających, oczyszczenie i skropienie podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej wytwarzanej i układanej na gorąco, Nawierzchnia jezdni bitumicznej -3814,9m2 Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej - 199,07m2 Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej - 465,65m2 Nawierzchnia poboczy o nawierzchni z mieszanki żwiru i gliny - 1381,67m2 Długość przebudowywanego odcinka drogi - 890,00m.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.20.00-9.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Brak
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie dotyczy
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
1) posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie : a) wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (tj. w okresie 01.06.2007 - 01.06.2012), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. dwóch robót obejmujących w każdym jednym zadaniu roboty drogowe w tym wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych układanych na gorąco o wartości zadania min. 200.000 zł netto każde zadanie, b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie I niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za kierowanie budową, które posiadają wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i które uczestniczyły, jako kierownik budowy lub kierownicy robót w robotach przedstawionych w referencjach albo zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy kadrę kierowania budową i wzięcia udziału w realizacji części lub całości zamówienia ), Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub polega na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także podmiot ten wypełni warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1 lit. b. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.3 SIWZ, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia I w tym względzie : a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie , b) kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; c) dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 7, 8 SIWZ, Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 2) lit. b, d wykonawca zobowiązany będzie złożyć odpowiednie oświadczenie.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie dotyczy
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 500.000 zł, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie wymienionego warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany będzie do przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 9, dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 pokój nr 1.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 Biuro Obsługi Interesanta.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa dotacji NR WRiR/2-12/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r..
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wałczu Drugim.doc (DOC, 288KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-23 08:18:04 288KB 269 razy
2 Projekt budowlany - część rysunkowa.zip (ZIP, 6.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-23 08:21:35 6.3MB 214 razy
3 Projekt budowlany - część opisowa i przedmiar.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-23 08:31:09 2.3MB 246 razy
Wynik postępowania
1 Unieważnienie postepowania.doc (DOC, 21KB) 2012-06-11 12:45:03 21KB 610 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 23-05-2012 08:18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-06-2012 12:47:51