Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025

Znak sprawy: GK.271.1.21.2016

Wałcz, 21.12.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz

na lata 2017-2025

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałcz

ul. Dąbrowskiego 8

78-600 Wałcz

Tel. 67 258 02 41, fax. 67 258 02 41

Strona internetowa: http://www.bip.gminawalcz.pl/

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025 zwanego w dalszej części Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Zakres zamówienia:

1. Lokalny Program Rewitalizacji, stanowiący przedmiot zamówienia, musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi i wojewódzkimi, powiatowymi, jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi Gminy Wałcz. Lokalny Program Rewitalizacji będzie opracowany na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 ).

2. Wykonawca opracuje dokument zgodny z:

 1. ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z póżn. zm.), zwaną dalej ustawa o rewitalizacji,

 2. wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju,

 3. założeniami narodowego Planu Rewitalizacji 2020,

 4. instrukcją dotyczącą projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,

 5. innymi dokumentami określającymi zasady tworzenia programów rewitalizacji.

3. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:

 1. Przeprowadzenie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Analiza i diagnoza powinna obejmować swoim zakresem obszar gminy Wałcz i opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.

 2. Udział w spotkaniu podsumowującym projekt oraz aktywne uczestnictwo w niej (prelekcja z zakresu wykonywanego zadania).

 3. Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wałcz na podstawie przeprowadzonej analizy i diagnozy, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dot. rewitalizacji, o których mowa w ust. 3. Lokalny Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i elementy: kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program rewitalizacji powinien zawierać również listę planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa Lokalny Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WZP, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag ww. instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania programu rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO WZ.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zaangażowania społeczności lokalnej do tworzenia programu rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o kształcie obszaru rewitalizowanego na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie), zgodnie z wytycznymi programu oraz zasadami przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wałcz. Konsultacje będą przeprowadzone poprzez zbieranie opinii i wniosków w wersji papierowej i elektronicznej, organizację spotkań, debat, spacerów studyjnych, przeprowadzanie ankiet, wywiadów itp. – ścisła współpraca z pracownikami Gminy Wałcz.

6. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w minimum 3 spotkaniach roboczych z zespołem ds. rewitalizacji powołanym przez Wójta Gminy Wałcz oraz z radnymi Gminy Wałcz, a także podmiotami działającymi w obszarach zdegradowanych i prezentacji programu rewitalizacji na sesji Rady Gminy Wałcz.

7. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę, poza danymi, które posiada Zamawiający.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Wykonawca sporządzi listę podmiotów, do których należy wystąpić o opinię i uzgodnienie programu rewitalizacji.

10. Zamawiający będzie zobowiązany do wystąpienia o zaopiniowanie i uzgodnienie programu rewitalizacji do podmiotów wskazanych przez Wykonawcę.

11. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

12. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy zostanie przekazana przez Wykonawcę w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w wersji edytowalnej (na płycie CD/DVD).

13. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu powinny zostać oznakowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności oraz karcie wizualizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Zamawiający zastrzega, że oznakowanie materiałów zostanie szczegółowo sprawdzone.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31.07.2017.

 2. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wałcz,
  ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe – Lokalny Program Rewitalizacji; do dnia 05.01.2017r. do godz. 15:00

 3. WARUNKI PŁATNOŚCI:

 4. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 5. Szczegółowe warunki płatności zostaną określone w zawartej umowie.

 6. Zamawiający informuje, iż przewiduje zmiany do umowy w następujących przypadkach:

 7. Zmiany nazwy Wykonawcy, jego siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy,

 8. Zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

 9. Wprowadzenia przez Ustawodawcę przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostawałyby w sprzeczności,

 10. Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,

 11. Zmiany terminów odbioru poszczególnych etapów zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 przedłuży termin realizacji projektów realizowanych z dofinasowaniem w ramach konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji lub jeśli będzie to związane z koniecznością opiniowania przez inne instytucje, albo w przypadku, o którym mowa w ust. III, pkt 5 niniejszego zapytania, jeśli przyczyny zmiany terminu były niezależne od Wykonawcy.

 12. Termin gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego, stwierdzonego protokołem odbioru.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Marta Radzik; tel (67) 258 02 41 wew. 15

 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

 4. Dokumenty składające się na ofertę złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 6. Jeżeli osoba/y podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 7. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi konkursu dot. programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz ustawą o rewitalizacji a także wytycznymi dot. rewitalizacji, obowiązującymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 8. Termin związania ofertą – 30 dni liczone od terminu składania ofert.

 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

  2. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług potwierdzających wykonanie minimum dwóch usług z zakresu sporządzania programów rewitalizacji, każda polegająca na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji, wykonanych w ostatnich 3 latach.

  3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 10. nie zawiera wymaganych dokumentów,

 11. jej treść nie odpowiada zapytaniu ofertowemu,

 12. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 13. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 14. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 15. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ
  Z OFERTĄ

  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Wykonawca wykaże, iż wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu programów rewitalizacji, zgodnie z sekcją IX pkt 2 niniejszego zapytania.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi – wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania, którego ocena będzie polegała na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

 2. OPIS KRYTERÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

 

Nr kryterium

Nazwa kryterium

Maksymalna wartość (waga) kryterium (%)

1

Cena ofertowa

80

2

Doświadczenie Wykonawcy

20

 

 

 

 

 

 

 1. Kryterium nr 1 (K1) cena – 80%

 2. Zamawiajacy przy obliczaniu tego krytrium będzie brał pod uwagę cene za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

 3. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość – 80%.

 4. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

C = (cmin/Cbad) x 80

Gdzie:

1% - 1 punkt

C – ilość punktów przyznana ofercie badanej

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cbad – cena brutto oferty badanej

 

 1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

 2. Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia zostanie wyliczona na podstawie wypełnionego formularza ofertowego.

 3. Cena oferty brutto określona będzie jako ryczałtowa, w złotych polskich liczbowo i słownie.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej w PLN.

 

 1. Kryterium nr 2 (K2) doświadczenie – 20%

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę doświadczenie Wykonawcy dot. przygotowania programów rewitalizacji.

gdzie:

1% - 1 punkt

- 1 usługa lub mniej – 0 pkt

- 2 usługi – 10 pkt

- 3 usługi i więcej – 20 pkt

 

Kryterium będzie oceniane przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego wykazu usług – wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów:

K=K1+K2

gdzie:

K1 - Kryterium nr 1

K2 - Kryterium nr 2

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 S28BW-416122210201.pdf (PDF, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-22 09:44:43 2.3MB 51 razy
2 Formularz oferty.doc (DOC, 347KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-22 09:44:57 347KB 155 razy
3 Załącznik nr 2 do zapytania.doc (DOC, 337KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-22 09:45:06 337KB 154 razy
4 Załącznik nr 3 do zapytania.doc (DOC, 334KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-22 09:45:14 334KB 134 razy
Wynik postępowania
1 S28BW-417011209590.pdf (PDF, 1.1MB) 2017-01-12 10:05:57 1.1MB 683 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 22-12-2016 09:44:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 12-01-2017 10:05:57