Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2019/2020 (II)

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Przedmiot zamówienia:

 

Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2019/2020 (II)

 

 

Nazwa Zamawiającego:                   Gmina Wałcz

Adres:                                                ul. Dąbrowskiego 8; 78-600 Wałcz

Telefon:                                             67 258 02 41

Fax.:                                                  67 258 02 41

REGON:                                           570791520

NIP:                                                   765-16-02-689

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminawalcz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawalcz.pl/zamowienia

 

Zatwierdza

 

 

 

Wałcz, lipiec 2019 r.

ROZDZIAŁ I.

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone dla zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – zwanej dalej „ustawą”.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Rodzaj postępowania: usługa

 

Oznaczenie postępowania: GK.ZP.271.22.2019

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

1) Strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gminawalcz.pl/zamowienia

2)  Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

Niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest nieodpłatnie, na pisemny wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz (pokój nr 20), oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawalcz.pl/zamowienia

 

ROZDZIAŁ II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

            Przedmiotem postępowania jest dożywanie dzieci w placówkach oświatowych z terenu Gminy Wałcz w roku szkolnym 2019/2020 – na zasadzie cateringu.

 1. Dożywanie obejmuje usługi w zakresie:
 1. Przygotowania gorących posiłków dwudaniowych z komponentów zakupionych przez Wykonawcę w postaci:

- zupy z pieczywem (1 porcja zupy min. 300g), 1 porcja pieczywa mieszanego (min.100g)

Oraz

- drugiego dania, z zastrzeżeniem, iż:

 • danie mięsne lub rybne winno się składać z : porcji mięsa lub ryby (z wykluczeniem pangi) min. 100 g po obróbce, dodatku w postaci ziemniaków / zamiennie ryż lub kasza – min. 200g po obróbce, surówki lub jarzyn gotowanych - min. 100 g po obróbce oraz kompotu z owoców sezonowych lub napoju, wody (200ml)
 • danie półmięsne – typu: gulasz lub potrawka z dodatkami, makron z mięsem mielonym, pyzy z mięsem, gołąbki itp. – winno stanowić minimalną gramaturę 250 g po obróbce (z wyłączeniem bigosu, fasolki po bretońsku, potraw sporządzanych na bazie podrobów i kiełbasy) + ewentualnie surówka lub jarzyny gotowane – min. 100 g po obróbce oraz kompot z owoców sezonowych, napój lub woda (200 ml),
 • danie jarskie – typu: naleśniki serem lub konfiturą, kopytka w sosie, pierogi, pyzy, danie z makaronem lub ryżem – winno stanowić minimalną gramaturę min. 250 g po obróbce + kompot z owoców sezonowych, napój lub woda (200ml)

- w oparciu o jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej, jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie zobowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Wyklucza się serwowanie posiłków przygotowanych na bazie fastfood. Zamawiający nie zezwala również na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: konserw, produktów z glutaminianem sodu, parówek oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej oraz MOM – mięso oddzielone mechanicznie. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno –warzywnym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku.

Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone, Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu. Owoce podawane dzieciom mają być w całości, niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci.

Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli.

 

b) dostarczenia przygotowanych posiłków do punktów żywieniowych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Strącznie, Szkole Podstawowej w Gostomi, Szkole Podstawowej w Karsiborze, w Szkole Podstawowej w Różewie, Szkole Podstawowej w Chwiramie, gimnazjum w Lubnie, w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szwecji.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych do przewozu posiłków w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach sanitarnych.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, podatków, koszty utrzymania personelu, itp.

 1. Warunki jakościowe:
 1. Posiłki winny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności,
 2. Posiłki muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy (Dyrektorom Szkół), z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jadłospisów dożywania w poszczególnych dniach. Jadłospisy będą sporządzane na okresy, co najmniej dwóch tygodni
 4. Wartość kaloryczne posiłków powinna być zgodna z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, a także z obowiązującymi przepisami prawa dot. żywienia zbiorowego.
 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić Tabelę kaloryczności serwowanych posiłków.
 6. Minimalna temperatura posiłków w chwili ich podania dzieciom winna wynosić dla zupy 75oC, dla drugiego dania 65oC, a czas przechowywania posiłku w termosie nie może przekraczać 2 godzin. Za czas przechowywania posiłku w termosie rozumie się czas, od momentu załadowania posiłku do termosu w miejscu przygotowania gorącego posiłku, do czasu wydawania gorącego posiłku.
 7. Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych Szkół, jednak dostawy do wszystkich Szkół, należy realizować nie późnej niż do godziny 11.00.
 8. Posiłki będą wydawane na terenie szkół. Posiłki Wykonawca będzie dostarczał we własnym zakresie, na własny koszt.
 9. Zamawiający zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków,
 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagany standard Sanitarno – Epidemiologiczny w całym procesie wytwarzania posiłków, ich dowozu
 11. Wykonawca odpowiada prawnie za prowadzone żywienie dzieci przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną oraz karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu, transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci,
 13. Wydawanie posiłków leży po stronie zamawiającego,
 14. Informacja o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych w dniach wolnych od nauki szkolnej Zamawiający (Dyrektorzy Szkół lub osoby przez niego upoważnione), jest obowiązany przekazać Wykonawcy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających, jakość przygotowywanych posiłków, pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp.
 16. Mycie i dezynfekcja pojemników, termosów, w których żywność będzie dostarczana do Szkół leży po stronie Wykonawcy
 1. Dożywianiem planuje się objąć około 222 dzieci (liczba ta w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu o 30 % zamówienie realizowane będzie w oparciu o faktyczną liczbę uczniów korzystających z dożywania ), zgodnie z następującym podziałem:
 1. Szkoła Podstawowa w Różewie - około 20 dzieci
 2.  Szkoła Podstawowa w Chwiramie – około 15 dzieci,
 3. Szkoła Podstawowa w Gostomi - około 50 dzieci,
 4. Szkoła Podstawowa w Karsiborze – około 66 dzieci,
 5. Szkoła Podstawowa w Strącznie – około 20 dzieci,
 6. Gimnazjum w Lubnie – około 7 dzieci,
 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Witankowie – około 18 dzieci,
 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szwecji – około 18 dzieci
 9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – około 8 dzieci.
 1. Przewidywana ilość gorących posiłków dwudaniowych w okresie realizowania zamówienia wyniesie szacunkowo około 40.848 szt.
 2. Usługi w zakresie dożywania świadczone będą w dni nauki szkolnej (ok. 184 dni) w czasie pobytu dzieci w szkole.
 3. Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 03.09.2019 do dnia 26.06.2020 r.
 4. KODY CPV

55524000-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

55523100-3 usługi w zakresie posiłków szkolnych

55521200-0 usługi dowożenia posiłków

55520000-1 usługi dostarczania posiłków

       8. Warunki rozliczenia za dostarczone posiłki:

- rozliczenia za dostarczone posiłki będą realizowane jeden raz na miesiąc na podstawie zestawienia liczby dostarczonych posiłków i dni żywieniowych,

- zestawienia należy wykonać (indywidualnie dla każdej ze Szkół) i dostarczyć do 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dostawy posiłków,

- zapłata za dostarczone posiłki nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 7 dni po otrzymaniu zestawienia i faktur.

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość dostaw.

- Płatnikami będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8. 

ROZDZIAŁ III.       

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. posiadają doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi w zakresie żywienia zbiorowego np. dożywianie w szkołach, prowadzenie stołówki lub lokalu gastronomicznego, obsługa gastronomiczna imprezy dla grupy co najmniej 100 osób

2. dysponują minimum jednym samochodem osobowo-dostawczymi lub innym pozwalającym na dowóz zamawianych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami higienicznymi zakresie przewozu żywności
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych poniżej, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy do

oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2) oświadczenie o dysponowaniu pojazdem, który jest przystosowany i dopuszczony do przewozu żywności zgodnie z załącznikiem nr 3 do Nin. ogłoszenia

ROZDZIAŁ IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY

1) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ofert i podać ją w formularzu oferty stanowiący Załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2) Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji zamówienia.

3) Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu.

4) Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

ROZDZIAŁ V KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:

Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

Waga

1

Cena brutto jednego gorącego posiłku dwudaniowego

max. 60

60%

2

 miejsce wytwarzania/ przygotowania posiłków

max. 40

40%

 

2. Określenie skali ocen poszczególnych kryteriów:

Centa brutto jednego obiadu -60% max 100 pkt.

Oferta z najniższą wartością brutto uzyska 100 pkt., pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Ilość punktów w kryterium cena =[ najniższa oferta cenowa /cena oferty badanej] x 100 pkt x 60%

3. Miejsce wytwarzania/przygotowania posiłków – 40% max. 100 pkt

 1. na terenie gminy Wałcz – 100 pkt
 2. na terenie miasta Wałcz - 60 pkt
 3. na terenie powiatu wałeckiego - 40 pkt
 4. na terenie województwa zachodniopomorskiego – 20 pkt
 5. poza terenem woj. Zachodniopomorskiego - 10 pkt.

Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe. Budynki Szkoły, do której będą dowożone gorące posiłki znajdują się w różnych miejscach na terenie gminy Wałcz

 

ROZDZIAŁ VI

 TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie: 5.08.2019 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie zaadresowanym: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8; 78-600 Wałcz dopiskiem:

Dożywanie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2019/2020"

Otwarcie ofert: 5.08.2019 r. o godzinie 10:10.

 

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na usługi społeczne w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na usługi społeczne, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne, podając przedmiot umowy oraz nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę.

5. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia

 

ROZDZIAŁ VIII

WZÓR UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Ogłoszenia

 

ROZDZIAŁ IX.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

ROZDZIAŁ X

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,

2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,

3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,

4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,

6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i

185 ustawy.

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

Adam Dyksik tel. 67 258 02 41 wew. 25, e-mail: zamowienia@gminawalcz.pl

ROZDZIAŁ XI

RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wałcz

b) kontakt do inspektora danych osobowych: e –mail: sekretaria@gminawalcz.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dożywanie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2019/2020 nr postępowania: GK.ZP.271.22.2019  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Ogłoszenie o usłudze społecznej - dożywanie dzieci (II).docx (DOCX, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-07-26 15:18:50 150KB 13 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 118KB) 2019-08-06 09:27:13 118KB 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Dyksik 26-07-2019 15:18:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Dyksik 26-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Adam Dyksik 06-08-2019 15:19:38