Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2020/2021 - przewozy regularne

Gmina Wałcz: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2020/2021 - przewozy regularne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz, krajowy numer identyfikacyjny 570791520, ul. ul. Dąbrowskiego 8 , 78-600 Wałcz, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 580 241, , e-mail zamowienia@gminawalcz.pl , , faks 672 580 241.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminawalcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gminawalcz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście
Adres:
Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym
2020/2021 - przewozy regularne
Numer referencyjny: GK.ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół położonych na terenie Gminy
Wałcz w roku szkolnym 2020/2021. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji
regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy
dzieci będą dokonywane: z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły, zgodnie ze szczegółowym godzinowym
rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych
w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć
się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni
nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021. Przystanki docelowe znajdują się przy
szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości. Przedmiot
zamówienia składa się z 3 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca musi zapewnić uczniom posiadającym
bilety miesięczne odpowiednią ilość miejsc w autobusie z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży. Dowóz świadczony będzie środkami
transportu, do których Wykonawca posiada tytuł prawny, obsługiwanymi przez kierowców Wykonawcy.
II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
60130000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy, polegający na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów
do placówek oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2020/2021 - przewozy regularne. Wielkość i zakres zamówienia: do 50%
wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia
podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01 lub zakończenia: 2021-06-25
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami uprawnienia do
prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada ważną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym; Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać
go łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w zakresie określonym niniejszym zamówieniem.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia
odpowiednią ilością pojazdów, z określoną minimalną ilością miejsc (siedzących wraz z kierowcą), która umożliwi bezproblemową realizację
zadania, tj.: - dwa autobusy minimum na 60 osób, - dwa autobusy minimum na 39 osób, b) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną główną usługę. Za jedną
usługę główną Zamawiający uzna: usługę w zakresie transportu publicznego rozumianego, jako regularne przewozy dzieci do szkół. W przypadku
składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) ważna licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego
transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym; Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za
spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami; c) wykaz usług, z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; d) opłacona polisa OC w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł w zakresie określonym niniejszym zamówieniem. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden
wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3 siwz; W
przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie,
zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2) siwz; W
przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie
podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
(przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do siwz); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii
notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku
składania oferty wspólnej (Rozdział VIII pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6)
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastepczego w przypadku awarii 10,00
Wiek pojazdów wykorzystywanych do dowozu dzieci 30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia: a) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w tym zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie
trwania umowy, konieczność wprowadzenia nowych tras dowozu w trakcie trwania umowy oraz zmiany ilości dni świadczenia usług przewozowych.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego:
- opis propozycji zmiany umowy; - uzasadnienie zmiany umowy; - obliczanie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie;
- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą zostać dokonane, jeżeli za ich
wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności: - podniesienie bezpieczeństwa w wykonywaniu przedmiotu umowy; -
usprawnienie lub optymalizacja dowozu osób/uczniów; - okresowe zamknięcie odcinków dróg; - zmiana przepisów powodująca konieczność
uzyskania dodatkowych dokumentów, które to przepisy narzucają; - zaistnienia, po zawarciu umowy przypadku siły wyższej. Za siłę wyższą
warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: np. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub zgony. 4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu wymaga podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Trasa 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Trasa nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 10,00
Wiek pojazdów wykorzystywanych do dowozu dzieci 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Płatnik - Szkoła Podstawowa w Chwiramie; Szkoła Podstawowa w Gostomi
Część nr: 2 Nazwa: Trasa nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Trasa nr 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 10,00
Wiek pojazdów wykorzystywanych do dowozu dzieci 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Płatnik - Szkoła Podstawowa w Strącznie
Część nr: 3 Nazwa: Trasa nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Trasa nr 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 10,00
Wiek pojazdów wykorzystywanych do dowozu dzieci 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Płatnik - Szkoła Podstawowa w Chwiramie oraz Gmina Wałcz
 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ GK.ZP.271.6.2020.pdf (PDF, 6.1MB) 2020-07-15 10:10:01 6.1MB 4 razy
2 Załącznik nr 1 do 4.docx (DOCX, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-07-15 10:12:43 33.KB 19 razy
3 Załącznik nr 5 - wzór umowy.docx (DOCX, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-07-15 10:13:08 26.KB 20 razy
4 Załącznik nr 6 - zobowiązania podmiotu trzeciego.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-07-15 10:13:43 32KB 22 razy
5 Załącznik nr 7 - Trasy - Przwozy regularne (bilety).docx (DOCX, 15.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-07-15 10:14:04 15.KB 34 razy
6 Załacznik nr 8 - liczba dni do przewozów.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-07-15 10:14:54 100KB 21 razy
7 15_07_2020_11_03_02_SIWZ GK.ZP.271.6.2020.pdf (PDF, 6.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-07-15 11:03:02 6.2MB 41 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pytania i odpowiedzi GK.ZP.271.6.2020.pdf (PDF, 180KB) 2020-07-17 14:28:34 180KB 34 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja na podstawie art 86 ust.5.pdf (PDF, 261KB) 2020-07-24 08:40:22 261KB 74 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty art. 92.pdf (PDF, 312KB) 2020-07-30 11:49:31 312KB 43 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510151405-N-2020.pdf (PDF, 824KB) 2020-08-13 08:47:36 824KB 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Aramowicz 15-07-2020 10:10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Aramowicz 15-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Urszula Aramowicz 13-08-2020 08:47:36