Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG UNIEWAŻNIONY -DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, TABLIC INTERAKTYWNYCH, PRACOWNI JĘZYKOWEJ ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: NASZA SZANSA NA SUKCES

 

 

Wałcz, dnia 12.02.2013r.

ZAWIADOMNENIE

dotyczy postępwoania prowadoznego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP nr 56502-2013 z dnia 11.02.2013r., którego przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, TABLIC INTERAKTYWNYCH, PRACOWNI JĘZYKOWEJ ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:

NASZA SZANSA NA SUKCES .

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający  działając na podstawie art. 91 ust.1 pkt.  7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) postanawia

 

unieważnić postępowanie.

Wójt Gminy Wałcz

ogłasz przetarg nieograniczo


DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, TABLIC INTERAKTYWNYCH, PRACOWNI JĘZYKOWEJ ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: NASZA SZANSA NA SUKCES
Numer ogłoszenia: 56502 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, TABLIC INTERAKTYWNYCH, PRACOWNI JĘZYKOWEJ ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: NASZA SZANSA NA SUKCES.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych, pracowni językowej oraz wykonanie usług przewozów autobusowych na potrzeby szkół podstawowych w miejscowości Gostomi i Szwecji, w ramach realizacji projektu pn.: Nasza szansa na sukces. 1.1Część I: Dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych w miejscowości Gostomia i Szwecja 1.2Część II: Dostawa tablic interaktywnych oraz pracowni językowej na 14-16 stanowisk; 1.3Część III Usługi przewozów autobusowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.22.00-7, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: zmiana podatku od towarów i usług VAT, konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, w szczególności: -działania siły wyższej, -wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, 3.3. zmiana warunków finansowania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Intersantów ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Podziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Nasza szansa na sukces.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dyktycznych w tym podręczników,gier edukacyjnych, kart pracy oraz programów edukacyjnych - według załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.22.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA TABLIC INTERAKTYWNYCH I PRACOWNI JĘZYKOWEJ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa dwóch tablic interaktywnych wyposażonych w projektor, nootbook, głośnik, oprogramowania i programu edukacyjnego do tablic oraz mulitmedialnej pracowni językowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: USŁUGI PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem autobusów na zaplanowane wyjazdy w ramach projektu Nasza szansa na sukces ok. 13 500 km.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.ny na:

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 225KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 15:33:14 225KB 111 razy
2 Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 15:33:32 166KB 110 razy
3 Załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc (DOC, 186KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 15:33:54 186KB 86 razy
4 Załącznik nr 3 - oświadczenie 1.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 15:34:03 21.KB 82 razy
5 Załącznik nr 4 oświadczenie 2.doc (DOC, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 15:34:18 31KB 82 razy
6 Załącznik nr 5 i 6 umowy.doc (DOC, 91KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 15:34:31 91KB 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 11-02-2013 15:33:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 11-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 12-02-2013 15:16:12