Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WAŁCZ

Wójt Gminy Wałcz ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz"

 Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.04.2013r.

 

Poniżej treść ogłoszenia o zamówieniu wysłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.04.2013r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.04.2013r. 

 

Dz.U./S S82
26/04/2013
138126-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/11
26/04/2013 S82
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennik
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138126-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Wałcz: Usługi związane z odpadami


2013/S 082-138126
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8
78-600 Wałcz
POLSKA
Tel.: +48 672580241
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.walcz.ug.gov.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.gminawalcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: jednostka samorządu terytorialnego – gmina
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kod NUTS PL42
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera
Załącznik nr 8 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach
II.2.3) Informacje o wznowieniach
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2013. Zakończenie 31.12.2014
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 PLN słownie: trzydzieści tysięcy złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 90 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
4. Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275).
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem
na rachunek Zamawiającego: nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691, z dopiskiem na przelewie: „Wadium –
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie
do oferty kserokopii przelewu)
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa oryginał dokumentu
w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, pok. nr 7 - sekretariat. Z treści dokumentu
(gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt. 12.
10. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 12 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ww. pkt. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto wynikającej z oferty.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na procentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia
przez Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
będą prowadzone w PLN.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do
oferty. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie.
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2 pkt 5 ustawy.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia dokument ten składa każdy z nich,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia dokument ten składa każdy z nich,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich,
g) podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten składa każdy z nich.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.V
SIWZ ma on obowiązek złożyć następujące dokumenty/oświdczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie
b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wałcz w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa
Wykonawca posiadający ww. uprawnienia, zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym
zakresie i na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie
działalności (Dz.U.z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na
transport odpadów.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa Wykonawca posiadający
ww. uprawnienia;
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych powyżej na podstawie załączonych do oferty
dokumentów wymienionych w pkt. VI SIWZ, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy zagraniczni:
1.W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) ppkt.2 lit. b), c), d), f) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) ppkt.2 lit. e) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionenie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w ppkt.4 lit. a), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy z wykonwaców w celu
potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące dokumnety/ oświdczenia:
a)oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy , b)opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 1.000.000,00
zł. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z
nich.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w ppkt. 1 i 2 na podstawie załączonych do
oferty dokumentów wymienionych w pkt. VI SIWZ, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. tj. są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wskazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć
następujące dokumnety/oświdczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
b) wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie
wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że
przedstawione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Stosownie do dyspozycji
zawartej w § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.
2013 r., poz. 231) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej 1 usługę określoną w pkt. V.1
lit. b) SIWZ, załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 2 Rozporządzenia są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
- w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt i)
powyżej;
W przypadku gdy zamawiający (Gmina Wałcz) jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w lit. d zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w powyżej.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z
nich;
c)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa przynajmniej jeden z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie należycie wykonali, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również należycie wykonują: jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania
(lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz
właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości,
w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 10.000 Mg w okresie 12 miesięcy
B) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj.
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;
- Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowanąna terenie Gminy Wałcz lub w
odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GK.ZP.271.9.2013
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.6.2013 - 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 4.6.2013 - 10:15
Miejscowość:
Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia
z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach
określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:
a) Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt. X ppkt. 8 SIWZ.
b) W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnione przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
4) Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5) Oferta winna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1).
b) odpowiednio: oryginał dokumentu wadialnego lub w przypadku wpłaty wadium
w pieniądzu (o ile jest to możliwe) kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.
c) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. Liderowi /
przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy
d) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. V. SIWZ.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
7) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy
przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne w treści z formularzami opracowanymi przez
Zamawiającego.
8)Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem
na język polski.
9)Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno
dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.
12) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby
upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji:
„za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
13) Zaleca się aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana i parafowana
przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Natomiast wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
14) Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą w złotych polskich.
15) W przypadku wykazania doświadczenia na podstawie wykonania zamówień w innej walucie, wykonawca
zobowiązany jest w wykazie „Doświadczenie” wpisać wartość zamówienia w tej walucie oraz wpisać
przeliczenie wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia tych zamówień.
16) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
17) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
18) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
17)Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiającemu wartość umowy bez podatku od towarów i usług
(wartość netto).
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy
18) Iw związku z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie - zakres
zmian jest okreśłony w załączniku nr 7 do siwz.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawny prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Zamawiający informuje, iż dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla
postanowień, których wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.4.2013

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 130KB) 2013-04-22 17:04:08 130KB 870 razy
2 2013-OJS082-138126-pl.pdf (PDF, 183KB) 2013-04-29 09:22:05 183KB 616 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 249KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:22:05 249KB 610 razy
2 zał nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 31.KB) 2013-04-29 09:22:22 31.KB 425 razy
3 zał nr 2 ośw. o brak post. do wyklucz.doc (DOC, 22KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:22:36 22KB 545 razy
4 Zal3_osw_warunki.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:23:54 24KB 545 razy
5 Zal4_wykaz_prac.doc (DOC, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:24:22 26KB 562 razy
6 Zal5_wykaz_techniczny.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:24:50 32KB 543 razy
7 Zał6 grupa kapitałowa.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:25:08 34.KB 519 razy
8 zał. nr 7wzór umowy.doc (DOC, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:25:24 140KB 591 razy
9 Załacznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-29 09:25:39 114KB 909 razy
10 30_04_2013_14_49_32_zał nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-04-30 14:49:32 32KB 389 razy
Wynik postępowania
1 S28BW-413060614310.pdf (PDF, 502KB) 2013-06-06 14:44:22 502KB 638 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 22-04-2013 17:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 06-06-2013 14:44:22