Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Strącznie oraz zagospodarowanie terenu przy szkole


Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Strącznie oraz zagospodarowanie terenu przy szkole

Numer ogłoszenia: 218912 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Strącznie oraz zagospodarowanie terenu przy szkole.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis sposobu zamówienia A) Przebudowa budynku szkoły: Inwestycja obejmuje przebudowę pomieszczeń znajdujących się na parterze i piętrze w starej części szkoły. Na parterze planuje się likwidację kuchni z pozostawieniem punktu wydawania posiłków i zmywalni. Na zwolnioną w ten sposób powierzchnię planuje się przesunięcie i powiększenie jadalni, co z kolei pozwoli otworzyć i powiększyć hol wejściowy i szatnie. Planuje się także przebudowę istniejących sanitariatów. Na piętrze przewiduje się rozbudowę pomieszczeń biurowych, które znajdą częściowo w miejscu zlikwidowanej klasy. Przebudowie ulegną istniejące sanitariaty. Planuje się także zmiany w układzie ścianek działowych i kominów wentylacyjnych Zmiany obejmą także instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz instalacja elektryczna. Instalacja centralnego ogrzewania nie ulegnie zmianie, planuje się jedynie wykonanie obejścia w miejscu projektowanego otworu. Obejście zostanie poprowadzone pod stropem piwnicy. Wykonane zostaną nowe posadzki, naprawy tynków, okładziny ścian z glazury i roboty malarskie. W części pomieszczeń wykonany zostanie sufit podwieszony. Zmiany zewnętrzne budynku likwidację jednego komina wentylacyjnego. Wykucie okna oraz poszerzenie drzwi nastąpi w II etapie. B) Zagospodarowanie terenu przy szkole: Istniejący plac zostanie uzupełniony o urządzenia do zabaw dla dzieci. Teren od strony wjazdowej wydzielony zostanie nowoprojektowanym ogrodzeniem. W części północno - wschodniej działki planuje się: -montaż urządzeń, -montaż ławek i stołów rekreacyjnych, -wykonanie ogrodzenia -montaż tablicy informacyjnej -demontaż części istniejącego ogrodzenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.21-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych tysiąc złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form: a.Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c.Gwarancjach bankowych d.Gwarancjach ubezpieczeniowych e.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 - z dopiskiem: Wadium - Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Strącznie oraz zagospodarowanie terenu przy szkole 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 11. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca: a.odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b.zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże wszystkie, realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, najważniejsze roboty budowlane - minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. - za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł. oraz b) wykaże, że wszystkie roboty wykazane w lit. a wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

dysponują lub będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk: a) Kierownik budowy. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b. co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. c) Kierownik robót w specjalności elektrycznej. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: a. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 300 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia na temat narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ -szkoła podstawowa.doc (DOC, 180KB) 2013-06-06 15:24:49 180KB 9 razy
2 Załącznik nr 1 oferta cenowa.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:24:59 30.KB 194 razy
3 Załącznik nr 2 oświdcz. o spełn. warunków.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:25:12 23.KB 215 razy
4 Załącznik nr 3 wykaz najważniejszych robót.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:25:23 27KB 188 razy
5 Załącznik nr 4 wykaz osób.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:25:34 25.KB 216 razy
6 Załącznik nr 5 ośw. o braku podst. do wykl.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:25:45 22.KB 187 razy
7 Załącznik nr 6 ośw. grupa kapitałowa.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:25:54 27KB 187 razy
8 Załącznik nr 7 wzór umowy.doc (DOC, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:26:03 77.KB 222 razy
9 załącznik nr 8 dokumentacja budynek szkoły.rar (RAR, 8.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:27:42 8.1MB 244 razy
10 załącznik nr 9 - dokumentacja plac zabaw Strączno.rar (RAR, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-06 15:28:35 2.0MB 268 razy
11 07_06_2013_08_42_38_SIWZ -szkoła podstawowa.doc (DOC, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-06-07 08:42:38 180KB 223 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej.doc (DOC, 35.KB) 2013-06-24 12:50:28 35.KB 575 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 06-06-2013 15:24:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 06-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 24-06-2013 12:50:28