Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - Dostawa (sprzedaż) węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałcz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791520

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Dąbrowskiego 8

1.4.2.) Miejscowość: Wałcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 67 258 02 41

1.4.8.) Numer faksu: 67 258 02 41

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminawalcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminawalcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438605/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-15 10:24

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa (sprzedaż) węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Sprzedawca jako wyznaczony przez ministra właściwego do sprawa aktywów państwowych stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Aktywów z dnia 2 listopada 2022 roku, wydanego na podstawie art. 3 ust. 12 Ustawy, podmiot wprowadzający do obrotu uprawniony do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego - węgla kamiennego, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych jest dysponentem węgla kamiennego w sortymentach groszek/ekogroszek, gruby (orzech) i miał, o parametrach jakościowych zgodnych z certyfikatem jakości załączonym każdorazowo do zamówień. Kupujący oświadczył, iż na podstawie przeprowadzonego wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych na terenie gminy Kupującego (Gmina Wałcz) zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 105 co przekłada się na 150 ton węgla kamiennego stosownie do przepisów ustawy. Rzeczywista ilość węgla jaka zostanie zakupiona przez Kupującego w ramach Umowy wynikać będzie z zawieranych przez Strony zamówień w ramach procedury zamówienia określonej w Załączniku nr 1 do Umowy oraz będzie uwzględniała: otrzymane przez Kupującego wnioski o zakup, które w związku z dokonaną przez niego weryfikacją uprawniać będą do zakupu preferencyjnego zgodnie z zasadami określonymi Ustawa i przepisami wykonawczymi do niej; możliwości Sprzedawcy związane z dostępnością węgla, w tym w szczególności o charakterze produkcyjnym, logistycznym, organizacyjnym i technicznym. Sprzedaż węgla kamiennego na rzecz Kupującego następować będzie na bazie FCA skład Sprzedawcy na warunkach zgodnych z Incoterms 2020. Odbiór węgla kamiennego dokonywany będzie transportem drogowym lub transportem kolejowym organizowanym przez Kupującego, ze składu Sprzedawcy wyznaczonego do realizacji danego zamówienia Kupującego. Odbiór przedmiotu zamówienia transportem kolejowym wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy. Strony zgodnie ustalają minimalną oraz maksymalną ilość zamawianego węgla kamiennego w ramach jednego transportu nr: minimum 25 t, max 1000 t/dobę w przypadku transportu drogowego, minimum 1500 t, max 2200 t/dobę przypadku transportu kolejowego. Kupujący zobowiązuje się składać zapotrzebowanie na konkretne ilości węgla kamiennego z podziałem na konkretne sortymenty z wyprzedzeniem: co najmniej 10 dni roboczych w odniesieniu do transportu drogowego; co najmniej 14 dni roboczych w odniesieniu transportu kolejowego, po potwierdzeniu możliwości jego realizacji. Węgiel kamienny będzie sprzedawany Kupującemu wyłącznie w celu bezpośrednie sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Kupującego. Kupujący oświadcza, iż nabywany węgiel kamienny na podstawie Umowy, będzie sprzedawany wyłącznie osobom uprawnionym wskazanym w art. 8 ust. 1 Ustawy i wyłącznie na zasadach ustalonych w Ustawie, w tym w szczególności w ilości nie większej niż przypadająca na jednego uprawnionego stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 02.11.2022r. W tym celu Kupujący na swój koszt zapewni odpowiednie zasoby, procedurę oraz zorganizuje odpowiedni system weryfikacji wniosków oraz system sprzedaży i składowania węgla kamiennego osobom uprawnionym. Kupujący, oświadcza że zakupiony od Sprzedawcy węgiel kamienny do czasu jego wydania osobom uprawnionym będzie składował lub zapewni jego składowanie przez podmioty o których mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy, w sposób zgodny z właściwościami tego rodzaju towarów oraz pozwalający na odróżnienie kupowanego od Sprzedawcy w ramach Umowy węgla kamiennego od węgla pochodzącego od innych sprzedawców oraz rozróżnienie takiego węgla kamiennego wg poszczególnych sortymentów. Kupujący zapłaci cenę sprzedaży w terminie 60 dni od dnia wydania węgla kamiennego przez Sprzedawcę.

3.4.) Wartość: 182926,50

3.5) Kod waluty: PLN

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną: umowa została podpisana przy wykorzystaniu podpisów elektronicznych przez obie Strony.
2. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych: do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).
3. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którą została zawarta umowa: WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000095342, NIP: 634-00-17-095, REGON: 27188364, kapitał zakładowy 558 818 830,00 PLN wpłacony w całości, będącą dużym przedsiębiorcą zgodnie z rozumieniem przyjętym w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z póź. zm.)
4. Wartość zamówienia została podana na dzień 15.11.2022r. - 182 926,50 zł netto (150 ton x 1 219,51 zł/ t netto).

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie bez obowiązku stosowania PZP 08dac6da-f64d-ee25-0908-d8001270575b(2).pdf (PDF, 54.34Kb) 2023-01-09 12:19:05 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Aramowicz 09-01-2023 12:19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Aramowicz 09-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Urszula Aramowicz 10-01-2023 07:42:27