Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Wałcz IX" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobino na działce nr 28/3 obręb Dobino, gmina Wałcz.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz


Działając zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 21 ust. 2 pkt. 8 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Wałcz IX” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobino na działce nr 28/3 obręb Dobino, gmina Wałcz, wydane zostało w dniu 03.08.2017 r. postanowienie Wójta Gminy Wałcz o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 II piętro, pokój 17.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8.

 

                                                                                                                                        WÓJT GMINA WAŁCZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 10-08-2017 12:33:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 10-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 28-09-2017 08:19:31