Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ W WAŁCZU OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY W STRAŻY GMINNEJ W WAŁCZU NA STANOWISKO - APLIKANT STRAŻY GMINNEJ

KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ W WAŁCZU

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY W STRAŻY GMINNEJ W WAŁCZU

NA STANOWISKO – APLIKANT  STRAŻY GMINNEJ

 

 1. Określenie stanowiska i warunki pracy:
 • stanowisko: aplikant Straży Gminnej w Wałczu
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • pierwsza umowa zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe.

 

2.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aplikanta Straży Gminnej    w Wałczu.

 

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe (administracja, prawo, resocjalizacja, psychologia, bezpieczeństwo publiczne),
 • ukończone szkolenie podstawowe, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
 • znajomość ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji Microsoft Word, Excel,
 • aktywność sportowa,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres, obowiązkowość i sumienność.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych włącznie z aktami wykonawczymi do ustawy, Regulaminem Straży Gminnej w Wałczu, w tym w szczególności:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich za-mieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw   i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie             z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys/CV zawierający w szczególności:
 • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail,
 • informacje o przebiegu wykształcenia,
 • informacje o przebiegu kariery zawodowej,
 • informacje o ukończonych kursach i szkoleniach
 1. kserokopie świadectw pracy,
 2. kserokopia prawa jazdy,
 3. kserokopia dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 5. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności),
 6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
 7. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - podpisane          w sposób czytelny.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Straży Gminnej  w Wałczu (ul. Dąbrowskiego 6, pokój nr 2) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikanta Straży Gminnej” w terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Zgłoszenia, które wpłyną do Straży Gminnej w Wałczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyboru kandydatury na stanowisko aplikanta Straży Gminnej dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Komendanta Straży Gminnej w Wałczu.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Gminy w Wałczu www.bip.gminawalcz.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-08-2014 12:19:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 21-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-08-2014 12:21:07