Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla rolników miejscowości Laski Wałeckie prowadzących gospodarstwo rodzinne oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w miejscowości Laski Wałeckie, na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych działka nr 58/3 w obrębie Laski Wałeckie, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników miejscowości Laski Wałeckie prowadzących gospodarstwo rodzinne oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w miejscowości Laski Wałeckie, na sprzedaż nieruchomości rolnych  niezabudowanych :

 

  1. działka o nr 58/3 o powierzchni 0,7315 ha, w tym R IV a  – 0,2177 ha, R IV b – 0,1541 ha, Ps V- 0,2607, N – 0,0,0990 ha położona w obrębie 0024 Laski Wałeckie , Gmina Wałcz,
  2. KO1W/00003632/4 
  3. Cena netto działki  13.300,00 złotych,
  4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
  5. Przetarg odbędzie się 17 lutego 2015 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
  6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek

  

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia  3 – 03- 2015 roku.

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Wałcz, może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym.

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 13 lutego 2015 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki.

Po przetargu sporządzony zostanie protokół uzgodnień nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy ( druk nr 1
  4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej na terenie miejscowości ................ oraz łącznej powierzchni użytków rolnych na których jest prowadzona statutowa działalność.( dotyczy osób prawnych )

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. II ppkt. 1-4 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 12 lutego 2015 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr ......../.......... w obrębie Laski Wałeckie, Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia  13-02-2014 r. do godziny 15.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Wałcz, dnia 2015-01-15                                                                          

Sporządził : Marek Pawlik 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-01-2015 15:49:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 16-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-01-2015 15:49:39