Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wydzieleniu Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz jej zaplecza technicznego, na działce na 80/2 obręb ewidencyjny nr 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz

Wałcz, dnia 30.03.2015 r.

GK.6220.11.1.2015.KS

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 20.02.2015 r., złożonym przez SIM Projekt s.c. Sławomir Hebel i Mariusz Gosz, ul. Pogodna 14, 84-200 Wejherowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wydzieleniu Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz jej zaplecza technicznego, na działce na 80/2 obręb ewidencyjny nr 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych
w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu,
w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy  Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,

2)   zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

Jan Matuszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 01-04-2015 11:27:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 01-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 01-04-2015 11:27:06