Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ W WAŁCZU (2 ETATY)

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STRAŻNIKA

STRAŻY GMINNEJ W WAŁCZU (2 ETATY)

 

1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy w Wałczu

ul. Dąbrowskiego 8

78-600 Wałcz

 

 1. Określenie stanowiska i warunki pracy:

 • stanowisko: aplikant Straży Gminnej w Wałczu

 • wymiar czasu pracy: pełny etat,

 • pierwsza umowa zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. ukończone 21 lat,

 3. korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. wykształcenie co najmniej średnie,

 5. prawo jazdy kat. B,

 6. pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aplikanta Straży Gminnej w Wałczu.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe (administracja, prawo, resocjalizacja, psychologia, bezpieczeństwo publiczne),

 2. znajomość ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo o ruchu drogowym,

 3. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

 4. znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji Microsoft Word, Excel oraz programów do edycji zdjęć,

 5. aktywność sportowa,

 6. umiejętność organizacji pracy,

 7. odporność na stres, obowiązkowość i sumienność.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych włącznie z aktami wykonawczymi do ustawy, Regulaminem Straży Gminnej w Wałczu, w tym w szczególności:

 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 • współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 • czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 • egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów,

 • egzekwowanie utrzymania właściwego stanu ciągów pieszych oraz jezdni w trudnych warunkach pogodowych,

 • informowanie właściwych służb o złym stanie nawierzchni jezdni, oznakowania i oświetlenia ulic oraz zabezpieczanie prac prowadzonych w pasie drogowym,

 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

 • udzielanie asysty pracownikom samorządowym przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa,

 • kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czynnościach wykonywanych z mocy prawa,

 • kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji i posesji prywatnych,

 • przeciwdziałanie niszczeniu mienia publicznego,

 • przeciwdziałanie niszczeniu zieleni,

 • ujawnianie i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów,

 • kontrola działalności handlowej i usługowej,

 • udzielanie pomocy i informacji osobom, które się o nią zwrócą,

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych na terenie gminy Wałcz,

 • udzielanie pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców,

 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys/CV zawierający w szczególności:

 • dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail,

 • informacje o przebiegu wykształcenia,

 • informacje o przebiegu kariery zawodowej,

 • informacje o ukończonych kursach i szkoleniach

 1. kserokopie świadectw pracy,

 2. kserokopia prawa jazdy,

 3. kserokopia dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie,

 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 5. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności),

 6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,

 7. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - podpisane w sposób czytelny.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 terminie do 7 mają 2012 r. do godziny 15.30 z dopiskiem na kopercie „Nabór na Strażnika”. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Obsługi Interesanta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Gminy w Wałczu www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 17-04-2012 14:28:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 17-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-04-2012 08:16:48