Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku Witankowo II położonego na działce nr 9/1 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 22.06.2015 r.

GK.6220.20.2.2015.KS

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 08.05.2015 r., złożonym przez Alwikor Sp. z o.o., ul. Gdańska 47E, 90-729 Łódź  o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku Witankowo II położonego na działce nr 9/1 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz. zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy  jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia pomocniczego.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz i tablicy ogłoszeń sołectwa Witankowo.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Alwikor Sp. z o.o., ul. Gdańska 47E, 90-729 Łódź.
  2. strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zgodnie z art. 49 kpa.
  3. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 24-06-2015 13:06:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 22-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 24-06-2015 13:06:21