Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo.

 

Wałcz, dnia 08.05.2012 r.

GK.6722.6.2011

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. z późn. zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 130, poz. 871) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 maja 2012 r. do 10 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Wałcz, w sali nr 2 (sala narad) o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku..., osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do projektu zmiany studium oraz prognozy.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: joanna@walcz.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2012 roku.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

PIOTR ŚWIDERSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-05-2012 11:11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Saks 08-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-05-2012 11:11:58