Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

URZĘDU GMINY WAŁCZ

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wałcz zwany dalej „Regulaminem” określa:

 

1) organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,

2) zasady kierowania urzędem,

3) strukturę organizacyjną,

4) zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych,

5) zasady podpisywania pism i decyzji uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§2. Ilekroć mowa w regulaminie jest mowa o:

 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wałcz,

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Wałczu,

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wałcz,

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wałcz,

5) Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Wałcz,

6) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Wałcz,

7) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Wałcz,

8) Kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez rozumieć odpowiednio: Kierownika referatu i Komendanta Straży Gminnej,

9) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wałcz.

 

§3. Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych gminy, zadań zleconych, w tym zadań związanych z podatkiem akcyzowym oraz zadań przejętych przez gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

 

§4. Urząd Gminy w Wałczu zwany dalej „Urzędem” jest jednostką budżetową Gminy Wałcz.

 

§5. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Wałczu oraz przepisy szczegółowe.

 

§6. Siedzibą Urzędu jest miasto Wałcz.

 

§7. Wykaz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

KONTROLA ZARZĄDCZA

 

§8. 1.W celu zapewnienia Wójtowi informacji niezbędnych do bieżącej pracy i legalności działania w Urzędzie funkcjonuje system kontroli zarządczej.

 

2.Kontrola zarządcza obejmuje:

 

a) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b) skuteczność i efektywność działania,

c) wiarygodność sprawozdań finansowych,

d) ochronę zasobów,

e) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

f) efektywność i skuteczność przepływu informacji,

g) zarządzanie ryzykiem.

 

3.Za prawidłowe wypełnianie funkcji kontrolnych są odpowiedzialni:

 

1) Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik w ramach przydzielonych zadań.

2) Kierownicy referatów w stosunku do podległych im pracowników.

3) Inni pracownicy w ramach udzielonych im upoważnień.

 

 

 

Rozdział III

ZASADY PLANOWANIA PRACY W URZĘDZIE

 

 

§9. 1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter uznaniowy i służy określeniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.

1) Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze zagadnienia i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd.

2) Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze technicznym i powtarzalnym.

 

2. Dokumentem planowania pracy jest:

1) plan pracy Rady Gminy,

2) plan pracy Komisji Rady Gminy,

3) zalecenia pokontrolne,

4) zadania wynikające z budżetu Gminy,

5) kierunki polityki społeczno - gospodarczej Gminy,

6) polecenia i ustalenia Wójta.

 

3. Za terminową i pełna realizację planu pracy odpowiedzialni są kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

 

§10.1. Przyjmowanie w Urzędzie interesantów w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach skarg, wniosków odbywa się przez:

1) Wójta i Zastępcę Wójta w każdy poniedziałek od godziny 9.00 do godz. 15.45

2) Sekretarza, Kierowników Referatów oraz pozostałych pracowników Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu

 

2. Skargę, wniosek i petycję interesanci mogą przesłać lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu.

3. Wójt określa czy pismo otrzymane przez Urząd jest skargą, wnioskiem czy petycją.

4. Skargi , wnioski , petycje wpływające do Urzędu przed wszczęciem postępowania podlegają rejestracji w Rejestrze Skarg i Wniosków zwanych dalej „ Rejestrem” prowadzonym w sekretariacie.

5. Jeżeli skarga, wniosek, petycja wpłynęła do Referatu lub samodzielnego stanowiska bez jej ujęcia w rejestrze winna być niezwłocznie przekazana do rejestru.

6. Skarga, wniosek, petycja po zarejestrowaniu w rejestrze jest niezwłocznie przekazana właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej /samodzielnemu stanowisku pracy w celu jej załatwienia, chyba, że Wójt postanowi inaczej.

7. Rozpatrzenie i ostateczna aprobata odpowiedzi na skargę, wniosek, petycje należy do Wójta, chyba, że Wójt postanowi inaczej.

8. Rozpatrywanie skarg i wniosków następuje zgodnie z przepisami k.p.a., a petycji zgodnie z ustawą o petycjach.

 

 

 

Rozdział V

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

 

§11. Stanowiska kierownicze w Urzędzie:

 

1) Wójt Gminy

2) Zastępca Wójta

3) Sekretarz Gminy

4) Skarbnik Gminy

5) Zastępca Skarbnika

6) Kierownik Referatu

7) Komendant Straży Gminnej

 

 

§12. 1. W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami:

 

 1. Referat Finansowy - KS

 2. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowana Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej - GK

 3. Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej -

 4. Referat Straży Gminnej - SG

 5. Stanowisko ds. Ewidencji Ludności - EL

 6. Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Archiwum - DO

 7. Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Promocji Gminy - PG

 8. Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy - RG

 9. Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kadrowych - OR

 10. Stanowisko ds. Obsługi Interesantów - OI

 11. Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego - ZK

 12. Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej - OC

 13. Stanowisko ds. Cmentarzy Komunalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej - CD

 14. Stanowisko ds. Gospodarki Materiałowej i Technicznej Jednostek Oświatowych - GO

 15. Informatyk - IK

 16. Radca Prawny - RP

 17. Inspektor Ochrony Danych- OD

 18. Stanowiska pomocnicze i obsługi

2. Szczegółowy wykaz stanowisk pracy w Urzędzie określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§13. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt . Wójt jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 

3. Referatami kierują kierownicy.

 

4. Szczegółowy podział zadań w komórkach organizacyjnych na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności pracowników - karta stanowiska pracy, zatwierdzone przez Wójta.

 

5. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

 

6. Do zadań Wójta należy w szczególności:

 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

3) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

7. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

 

8. Wójt bezpośrednio nadzoruje i koordynuje pracę :

- Referatu Finansowego

- Referatu Gospodarki Wodno - Ściekowej

- Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

- Inspektora Ochrony Danych

- Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego

- Stanowiska ds. Obronności i Obrony Cywilnej

- Radcy prawnego

 

§14. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

 

§15. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Referatów i innym pracownikom.

 

§16. Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 

1) wykonywanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,

2) nadzór nad pracami związanymi z pozyskiwaniem środków finansowych w ramach programów pomocowych,

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz nadzór nad wykonywaniem spraw związanych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4) zastępca nadzoruje i koordynuje pracę Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

5) zastępca nadzoruje i koordynuje pracę Referatu Straży Gminnej.

 

§17. Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Wynagradzania oraz innych dokumentów organizacyjnych,

2) przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta dotyczących spraw organizacyjnych,

3) współpraca z kierownikami referatów w zakresie sporządzania zakresów czynności pracowników,

4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególnych pracowników,

6) koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych oraz koordynacja prac remontowych w Urzędzie,

7) koordynowanie działań Gminy związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego, ławników i konsultacji społecznych,

8) sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących prac publicznych, interwencyjnych, staży absolwenckich,

9) sprawowanie opieki nad praktykantami i stażystami,

10) koordynowanie działań zmierzających do zabezpieczenia danych,

11) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem sprzętu oraz pomieszczeń,

12) nadzór nad prowadzoną kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy.

13) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

14) wydawanie opinii i zaświadczeń dla stażystów i praktykantów,

15) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

16) zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół,

17) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców,

18) współpraca z mediami,

19) Sekretarz nadzoruje pracę samodzielnych stanowisk pracy zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy.

 

§18. Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 

1) planowanie potrzeb finansowych Gminy i tworzenie projektów budżetu Gminy,

2) inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych,

3) współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,

4) nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Gminy,

5) współpraca z bankami i instytucjami finansowymi,

6) nadzór finansowy nad działalnością jednostek organizacyjnych,

7) kierowanie pracą Referatu Finansowego.

 

§19. 1. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:

 

1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy,

2) współdziałanie z organami administracji publicznej,

3) zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań,

4) rozpatrywanie skarg, wniosków oraz interwencji według właściwości.

5) przygotowywanie ocen, analiz, informacji,

7) realizowanie zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz obronności zgodnie z opracowanym planem operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Wałcz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

8) załatwianie spraw wg właściwości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 9) prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

10) stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt,

11) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

12) opracowywanie materiałów dotyczących odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców oraz interpelacje i wnioski radnych,

13) ochrona tajemnicy służbowej, danych osobowych i informacji niejawnych ,

14) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,

15) realizacja przepisów o zamówieniach publicznych,

16) przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę www Urzędu,

17) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, w tym ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania i realizacji budżetu gminy oraz Sekretarzem Gminy w zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych,

18) wykonywane zadań związanych ze wspólną organizacją obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej samorządowych jednostek budżetowych (oświatowych) Gminy Wałcz.

 

2. Referatami kierują kierownicy. Kierownicy referatów są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności za:

 

1) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,

2) zgodność z prawem opracowywanych decyzji,

3) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych uchwał, zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw,

4) właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów.

5) przygotowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników.

6) wykonywanie zadań wynikającej z kontroli zarządczej.

7) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych oraz przepisów bhp i p.poż.

 

3. Kierownicy referatów wykonują swe zadania bezpośrednio przy pomocy podległych pracowników.

 

4. Przy wykonywaniu zadań kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy upoważnieni są do brania udziału w Sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady na zaproszenie przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji oraz współdziałania z instytucjami i jednostkami,

 

5. Kierownicy referatów mogą występować do Wójta Gminy o przyznanie nagród, wyróżnień, premii, awansów podległym pracownikom.

 

§20. Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansowego w szczególności należy prowadzenie spraw księgowo-finansowych, podatkowych, opłat lokalnych dotowania organizacji pozarządowych, wykonywania zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz kontroli podatkowej, a w szczególności:

1. w zakresie zadań księgowo- finansowych:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, udzielenie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3) zapewnienie obsługi finansowo- księgowej i kasowej Urzędu Gminy,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów Gminy ,

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

8) prowadzenie księgi inwentarzowej i rozliczanie inwentaryzacji ,

9)dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

10) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

11)dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

12) potwierdzanie, urealnianie opłat skarbowych z tytułu weksli,

13) sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych,

14) ewidencja przypisów i odpisów należności,

15) rejestrowanie opłat skarbowych,

16) kontrola dekretacji, ewidencji i obiegu dokumentów finansowo - księgowych,

17) obsługa finansowo - księgowa samorządowych jednostek oświatowych Gminy Wałcz,

18) organizacja i nadzorowanie działań w zakresie dowozu uczniów o szkół i placówek oświatowych.

 

2.w zakresie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych:

1) prowadzenie ewidencji podatników,

2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

3) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

4) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

6) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

7) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

8) wydawanie decyzji wymiarowych,

9) prowadzenie windykacji należności,

10)prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz księgowanie wpływów z mienia komunalnego,

11)sporządzanie okresowych sprawozdań,

12)wnioskowanie o zabezpieczenie należności pieniężnych.

 

3. W zakresie dotowania organizacji pozarządowych i różnych instytucji:

1) współdziałanie z kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie konsultacji i pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny działalności organizacji pozarządowych,

2) rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych,

3) kontrola prawidłowości wydatkowania przydzielonych środków na realizację zadań.

 

4. W zakresie kontroli podatkowej:

1) porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach przez osoby prawne, a w szczególności dotyczące:

a) przeznaczania posiadanych gruntów , budynków , budowli,

b) zaniżania podstawy opodatkowania,

c) zaniżania należnego podatku,

2) dokładna weryfikacja danych zawartych w deklaracjach złożonych przez osoby prawne z posiadanymi w rzeczywistości nieruchomościami,

3) kontrola złożonych przez osoby fizyczne wykazów nieruchomości ze stanem faktycznym:

a) zmiana wykorzystywania budynków,

b) zmiana wykorzystywania gruntów,

c) zaniżania podstawy opodatkowania budynków i budowli.

 

5. W zakresie kontroli i rewizji finansowej:

1) dokonywanie czynności sprawdzających działalność gospodarczo finansową jednostek organizacyjnych podległych Gminie,

2) przeprowadzanie okresowych analiz realizacji planów finansowych tych jednostek,

3) rozpoznawanie wniosków dotyczących umorzenia i prolongaty terminu spłaty zobowiązań wobec Gminy z tytułu podatków i opłat i przedstawianie Wójtowi propozycji rozstrzygnięć,

4) kontrolowanie deklaracji podatkowych osób fizycznych i prawnych,

5) kontrolowanie windykacji zaległości,

6) kontrolowanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

§21.Do podstawowego zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w szczególności należy:

 

1) przydział i zamiana lokali mieszkalnych,

2) nadzór nad przejmowaniem mienia komunalnego,

3) rozgraniczanie nieruchomości ,

4) zawieranie umów na dzierżawę gruntów i najem lokali,

5) wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

6) podziały nieruchomości,

7) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

8) wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

9) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem inwestycji,

10) sprzedaż działek letniskowych, budowlanych i usługowych,

11) wydawanie wniosków, przyjmowanie zawiadomień związanych z ochroną zabytków,

12) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,

13) planowanie przestrzenne,

14) organizowanie przetargów na sprzedaż działek budowlanych i letniskowych,

15) nadzór nad prowadzonymi remontami budynków komunalnych oraz inwentaryzacja powykonawcza robót,

16) realizacja zadań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

17) realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

18) wykonywanie zadań w zakresie prawa wodnego,

19) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów,

20) nadzór nad gospodarką łowiecką,

21) realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska,

22) prowadzenie ewidencji, wydzierżawianie i sprzedaż gruntów rolnych,

23) sporządzanie wykazów dzierżaw gruntów do księgowości podatkowej oraz sporządzanie wykazu dotyczącego wysokości czynszów,

24) rozpatrywanie wniosków w zakresie scalania i wymiany gruntów,

25) organizacja spisów rolnych,

26) realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obronnością, 27) współdziałanie z GOPS w zakresie realizacji zadań dotyczących dodatków mieszkaniowych,

28) realizacja zadań w zakresie utrzymania i konserwacji dróg,

29) wykonywanie zadań związanych z kontrola zarządczą,

30) prowadzenie rejestru zabytków,

31) przygotowywanie projektów i wniosków celem pozyskiwania środków z funduszy pomocowych,

32) realizacja zadań w zakresie ustawy o odpadach,

33) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

 

§22. Do podstawowego zakresu działania Referatu Gospodarki Wodno - Ściekowej w szczególności należy:

 

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i hydroforni, w tym ich: modernizacja, naprawa, konserwacja,

2) prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi budynków komunalnych i oświatowych oraz utrzymaniem i naprawą dróg gminnych i cmentarzy komunalnych,

3) usuwanie awarii występujących w sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wałcz za pośrednictwem wyznaczonych prawników i w oparciu o harmonogram dyżurów gotowości technicznej.

 

§23. Do podstawowego zakresu działania Referatu Straży Gminnej w szczególności należy:

 

1) ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Wałcz,

2) realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych oraz akty prawa miejscowego,

3) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z ochroną zwierząt, w szczególności:

 • podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt,

 • podejmowanie działań związanych z utylizacją zwierząt, które zginęły w wypadkach drogowych na terenie gminy,

 • współpraca ze schroniskami dla zwierząt,

 • współpraca z lekarzami weterynarii i sanepidem,

 • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i rejestrów.

 

§24. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. ewidencji ludności w szczególności należy:

 

1.Rejestracja obowiązku meldunkowego wykonywanego przez obywateli polskich i cudzoziemców.

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie osób.

3. Nadawanie numeru PESEL.

4. Aktualizacja danych w systemie PESEL.

5. Sporządzanie wykazów liczbowych i imiennych mieszkańców gm. Wałcz.

6. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.

7. Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych.

8. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości.

9.Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją danych związanych ze spisem rolnym i powszechnym.

10. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

11. Sporządzanie spisów wyborców.

12. Nadzór nad zgromadzeniami.

13. Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, kwalifikacja wojskowa.

14. Ustalanie świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, uznawanie żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

§ 25. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. dowodów osobistych i archiwum zakładowego w szczególności należy :

 

1. Realizacja wniosków o wydanie dowodów osobistych.

2. Wydawanie dowodów osobistych.

3. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

4. Obsługa archiwum dowodowego.

5. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.

6. Aktualizowanie danych w systemie PESEL.

7. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

8. Nadawanie numeru PESEL.

10. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem archiwum zakładowego.

 

§ 26.Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji Gminy w szczególności należy:

 

1. Prowadzenie spraw, związanych ze współpracą samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, wynikających z ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z innych ustaw:

 1. przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich realizacja,

 2. przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

 3. analiza składanych przez organizacje pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań publicznych,

 4. prowadzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy Wałcz, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu gminy,

 5. organizowanie spotkań i konsultacji dotyczących współpracy gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi,

 6. przygotowywanie projektu sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy,

 7. sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconych zadań pożytku publicznego, organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym.

 

2. Współpraca i wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Wałcz.

3. Prowadzenie spraw z zakresu turystyki, sportu i rekreacji.

4. Inicjowanie i współorganizowanie imprez integrujących społeczność gminną.

5. Inicjowanie i wdrażanie działań związanych z promowaniem gminy.

6. Organizacja imprez masowych.

 

§27. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. obsługi rady gminy w szczególności należy:

 

1) przekazywanie radnym niezbędnych informacji i materiałów dotyczących Sesji Rady i posiedzeń Komisji ,

2) przekazywanie informacji o spotkaniach,

3) podawanie do publicznej wiadomości terminów Sesji,

4) przygotowanie organizacyjne i techniczne Sesji, Komisji oraz innych posiedzeń Rady,

5) przygotowywanie kompletu materiałów na Sesje i posiedzenia Komisji,

6) przekazywanie zainteresowanym wniosków i interpelacji,

7) prowadzenie rejestru oraz zbioru uchwał,

8) przekazywanie uchwał do organu nadzoru, publikacji i wiadomości publicznej oraz zainteresowanym pracownikom i instytucjom,

9) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i z Sesji,

10) udostępnianie do wiadomości publicznej protokołów i innych dokumentów z posiedzeń Rady i Komisji za wyjątkiem tych, które objęte są tajemnicą skarbową, handlową, podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz zapisom innych ustaw.

 

§28. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. organizacyjnych i kadrowych w szczególności należy:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek podległych,

2) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

3) monitorowanie stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych,

4) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

5) ewidencja czasu pracy pracowników,

6) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

7) przygotowywanie sprawozdań dotyczących ruchu kadrowego oraz czasu pracy,

8) zamawianie i ewidencja pieczęci,

9) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników,

10) współdziałanie z sekretarzem gminy w tworzeniu projektów organizacyjnych Urzędu, regulaminów i innych aktów wewnętrzny obowiązujących w administracji samorządowej zgodnie z przepisami prawa,

11) prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości.

 

 

§29. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. obsługi interesantów w szczególności należy:

 

1) przyjmowanie pism, podań, wniosków i innych dokumentów niezbędnych jako załączniki i systematyczne przekazywanie tych dokumentów do Sekretariatu Urzędu,

2) informowanie interesantów o zadaniach realizowanych przez referaty i samodzielne stanowiska,

3) przekazywanie interesantom druków spraw i pomoc w ich wypełnianiu,

4) sporządzanie kserokopii dokumentów dla interesantów,

5) dokonywanie zakupu materiałów kancelaryjnych i chemicznych na potrzeby pracowników i Urzędu,

6) koordynowanie pracy Kół Gospodyń Wiejskich,

7) opracowywanie zarządzeń, prowadzenie rejestru w zakresie wynajmu świetlic oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.

8) prowadzenie rejestru wydanych zleceń dla jednostek pomocniczych gminy.

 

§30.Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. zarządzania kryzysowego w szczególności należy:

 

1) określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,

2) organizacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego celem monitorowania, alarmowania ludności, koordynowania działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych zmierzających do likwidacji zagrożeń oraz minimalnych skutków klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń noszących znamiona kryzysu,

3) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w jego pracy,

4) współudział w organizacji zaplecza techniczno-informacyjnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

5) bieżąca analiza działań oraz przygotowywanie planów i projektów przedsięwzięć związanych z kierowaniem systemem ratowniczo-gaśniczym Gminy.

 

 

§31.Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. obronności i obrony cywilnej w szczególności należy:

 

1. W zakresie obronności:

1) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym planu operacyjnego funkcjonowania Gminy oraz dokumentacji stanowiska kierowania i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Wójta,

2) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,

3) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,

4) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego,

5) organizacja zastępczych miejsc szpitalnych,

6) ustalanie świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,

7) współdziałanie z organami wojskowymi WKU,

8) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej oraz jej przeprowadzanie.

 

2. W zakresie obrony cywilnej:

1) przygotowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

2) opracowywanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów w jednostkach organizacyjnych,

3) określenie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia,

4) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony zabytków przed zniszczeniem,

5) prowadzenie dokumentacji istniejących formacji obrony cywilnej,

6) planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

7) prowadzenie gminnego magazynu obrony cywilnej,

8) nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych

 

§ 32. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. cmentarzy komunalnych i ewidencji działalności gospodarczej w szczególności należy:

 

1. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, obsługa systemu CEIDG.

2. Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy, w tym podejmowanie działań w celu utrzymania porządku na cmentarzach.

3. Naliczanie opłat cmentarnych.

4. Ustalanie miejsc pochówku i prowadzenie akt grobów.

5. Prowadzenie ksiąg cmentarnych i map grobów w wersji papierowej i elektronicznej.

6. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie wydania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,

 1. przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży detalicznej w roku poprzednim,

 2. informowanie o wysokości należnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku,

 3. monitorowanie i sprawdzanie uiszczania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 4. prowadzenie rejestru zezwoleń na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych,

f) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłat za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

g) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

§ 33. Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. Gospodarki Materiałowej i Technicznej Jednostek Oświatowych w szczególności należy:

1. Prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro dla publicznych jednostek oświatowych.

2. Planowanie i dokonywanie zakupów dla jednostek oświatowych, w tym:

- środków czystości,

- materiałów biurowych,

- wyposażenia

- druków ścisłego zarachowania,

- pomocy dydaktycznych i innych.

3. Przekazywanie zakupionego mienia szkoły osobom za nie odpowiedzialnym,

oznakowywanie sprzętu szkolnego, prowadzenie wymaganych prawem ewidencji.

4. Współdziałanie z referatem finansowym w przygotowywaniu inwentaryzacji rocznej i innych spisów kontrolnych.

5. Sprawowanie nadzoru nad utrzymywaniem terenu, budynków i mienia szkół w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości, bieżące usuwanie usterek i nieprawidłowości.

6. Nadzór na ważnością certyfikatów i gwarancji (środków trwałych i wyposażenia).

7. Inicjowanie i koordynowanie działań BHP oraz p. poż. w jednostkach oświatowych.

8. Bieżąca współpraca z Dyrektorami szkół, z referatami oraz samodzielnymi stanowiskami Urzędu Gminy mającymi w swoich zadaniach dbanie o prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych.

9. Bieżące rozpoznawanie potrzeb szkół w zakresie materiałowym i technicznym.

10. Poszukiwanie rozwiązań technicznych w celu poprawy jakości funkcjonowania szkół.

11. Wykonywanie innych czynności i obowiązków wynikających z potrzeb szkół.

 

§34 Do podstawowego zakresu działania Informatyka w szczególności należy:

 

1) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie oraz administrowanie systemami, bazami i siecią informatyczną,

2) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania ,

3) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania oraz bieżąca konserwacja sprzętu i infrastruktury,

5) koordynowanie nowych działań w zakresie rozwoju informatyzacji Urzędu Gminy,

6) planowanie i zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego, telefonicznego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań Urzędu,

7) przeprowadzanie oraz inicjowanie szkoleń pracowników w zakresie obsługi programów i sprzętu komputerowego,

8) zapewnienie zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego na stanowiskach wyznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa,

9) opracowywanie procedur bezpiecznego użytkowania sprzętu teleinformatycznego w oparciu o wytyczne ABW,

10) przygotowanie dokumentów niezbędnych do udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

11) zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu.

12) Administracja i redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, administrowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów Urzędu i obsługa systemu telefonicznego powiadamiania mieszkańców.

 

§35. Do podstawowego zakresu działania Radcy Prawnego w szczególności należy:

 

1) udzielanie porad, wyjaśnień w zakresie stosowanego prawa pracownikom samorządowym.

2) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania Urzędu Gminy.

3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

4) wydawanie opinii w sprawach:

- projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy,

- zawarcia umów długoterminowych, nietypowych dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,

- odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

- związanych z postępowaniem przed sądami i organami orzekającymi,

- zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

- umorzenia wierzytelności.

5) reprezentowanie Gminy przed sądami, urzędami i organami orzekającymi.

 

§36. Do podstawowego zakresu działania Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:

 

1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych (Wójta),

2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

3) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

4) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

5) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych - pełnienie funkcji Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

6) realizowanie zadań Urzędu wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej,

7) projektowanie, wdrażanie oraz koordynowanie działań dotyczących kontroli zarządczej.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§37. Zmiany regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

 

§38. Strukturę organizacyjną Urzędu określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Wójt Gminy Wałcz

 

Jan Matuszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I POMOCNICZYCH GMINY

 

I Jednostki organizacyjne:

 

1. Szkoła Podstawowa w Strącznie.

2. Szkoła Podstawowa w Karsiborze.

3. Szkoła Podstawowa w Gostomi.

4. Szkoła Podstawowa w Różewie.

5. Szkoła Podstawowa w Chwiramie.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu.

7. Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze

 

II Jednostki pomocnicze (sołectwa):

 

 1. Brzezinki

 2. Chude

 3. Chwiram

 4. Czechyń

 5. Dębołęka

 6. Dobino

 7. Dzikowo

 8. Golce

 9. Gostomia

 10. Górnica

 11. Karsibór

 12. Kłębowiec

 13. Kolno

 14. Kłosowo

 15. Laski Wałeckie

 16. Lubno

 17. Łąki

 18. Ługi Wałeckie

 19. Nakielno

 20. Ostrowiec

 21. Prusinowo

 22. Przybkowo

 23. Popowo

 24. Rudki

 25. Rutwica

 26. Różewo

 27. Strączno

 28. Szwecja

 29. Świętosław

 30. Witankowo

 31. Wiesiółka

 32. Wałcz Drugi

 33. Zdbice

Załącznik Nr 1

 

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

 

 

1. Wójt podpisuje:

 

1) zarządzenia, regulaminy, pisma okólne,

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

4) pisma mające znaczenie dla spraw społeczno - gospodarczych,

5) odpowiedzi na skargi i wnioski,

6) decyzje, pełnomocnictwa i upoważnienia,

7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8) pisma kierowane do Rady Gminy,

9) odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,

10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców

11) inne pisma wysyłane na zewnątrz.

 

2. W razie nieobecności Wójta, wymienione w pkt.1 pisma podpisuje Zastępca Wójta lub Sekretarz.

 

3. Zasady podpisywania dokumentów finansowo - księgowych określa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY WAŁCZ

 

 

1) REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy

Zastępca Skarbnika Gminy

Stanowisko ds. rozliczeń kasowych

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. finansowych - 3 stanowiska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Stanowisko ds. podatków i opłat - 2 stanowiska

Stanowisko ds. księgowości

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i egzekucji należności pieniężnych i kontroli

Stanowisko ds. oświaty i rozliczeń

Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń - 3 stanowiska

Stanowisko ds. księgowości w oświacie - 2 stanowiska

Stanowisko ds. kadr i płac w oświacie - 2 stanowiska

 

 

RAZEM - 20 stanowisk

 

 

2) REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA , ROLNICTWA , PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu

Wieloosobowe stanowisko ds. budownictwa i inwestycji - 4 stanowiska

Stanowisko ds. rolnych, ochrony środowiska

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji

Stanowisko ds. dróg i gospodarki gruntami

Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji mienia komunalnego

 

 

RAZEM - 9 stanowisk

 

 

3) REFERAT GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ

Kierownik

Stanowisko ds. gospodarki odpadami ciekłymi

Stanowisko ds. rozliczeń - 2 stanowiska

Poborca - 2 stanowiska

Konserwator - 11 stanowisk

Mechanik - 2 stanowiska

Mechanik - kierowca

Elektryk

Elektryk-kierowca

Malarz - 3 stanowiska

kontroler techniczny - inkasent - 2 stanowiska

 

RAZEM - 27 stanowisk

4) REFERAT STRAŻY GMINNEJ

 

Komendant

Strażnik gminny - 2 stanowiska

 

 

RAZEM - 3 stanowiska

 

 

5) SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności - EL

Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Archiwum - DO

Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Promocji Gminy - PG

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy - RG

Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kadrowych - OR

Stanowisko ds. Obsługi Interesantów - OI

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego - ZK

Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej - OC

Stanowisko ds. Cmentarzy Komunalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej - CD

Stanowisko ds. Gospodarki Materiałowej i Technicznej Jednostek Oświatowych - GO

Informatyk - IK

Radca Prawny - 2 stanowiska - RP

Inspektor Ochrony Danych- OD

 

 

RAZEM - 14 stanowisk

 

 

 

 

 

 

6) STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

 

RAZEM - 9 stanowisk

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz

 

 

 

Na podstawie art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 509 t.j) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wałcz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wałcz nadany Zarządzeniem Nr 85/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 grudnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Wałcz

 

Jan Matuszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY.pdf (, 100.64Kb) 2016-12-08 16:06:41 649 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-12-2016 16:06:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 08-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-05-2020 16:07:09