Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Karsiborze.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Karsiborze

Karsibór 39, 78-609 Karsibór


Podstawa prawna: art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436):

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku  nauczyciela  akademickiego,

  4. uzyskał:
             a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
             b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
             c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeśli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

  5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym:

  6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w  przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z  późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

  7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

  9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa a rat. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

 2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt  2 - 9.

4. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 2. ukończyła studia magisterskie,

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 6. spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt.  2, 5, 7 i 9.

5. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany  lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z  2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późń. zm.) z  wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania  i rozwoju publicznej szkoły,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
        -stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
        -stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
        -stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),

 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,

 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

 

Dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone jego czytelnym podpisem, a w przypadku składania kserokopii dokumentów, należy je poświadczyć za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem kandydata.

Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2, 4, 5, 11, 12 niniejszego ogłoszenia.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Karsiborze” w terminie do dnia 18 lipca 2012 roku na adres: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wałcz).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wałcz.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Wójt Gminy Wałcz

Piotr Świderski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 04-07-2012 15:28:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 04-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 04-07-2012 15:29:42