Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

WÓJT GMINY WAŁCZ

dnia 12 czerwca 2017r.    

OGŁASZA KONKURS

 NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

          - stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

          - stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

          - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
  2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
  7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z póź. zm.)
  8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016., poz. 1379 z poź. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty należy składać do: Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie  w terminie do 29 czerwca 2017r.   

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wałcz.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójta Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozstrzygnięcie konkursu.pdf (PDF, 180.64Kb) 2017-11-08 15:33:24 400 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 12-06-2017 23:53:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 12-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-11-2017 15:33:24