Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna - Dofinansowanie zakupu podręczników.

 

Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna"

Dofinansowanie zakupu podręczników

Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz.706).

Cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników:

1. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 • w klasach I-IV szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza:

- 504 zł netto (w odniesieniu do uczniów kl. I szkoły podstawowej),

- 351 zł netto (w odniesieniu do uczniów kl II-IV szkoły podstawowej )

 • uczniów ww. klas z wyłączeniem uczniów kl. I szkoły podstawowej niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,

2. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów:

 • słabo widzących,

 • niesłyszących,

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkole podstawowej i gimnazjum(nie stosuje się kryterium dochodowego)

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- w przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w formie zasiłku stałego, okresowego. W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej – rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego,
- w przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zaświadczenia potwierdzające uzyskane dochody, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku /dochód z gospodarstwa rolnego podaje się wg posiadanych hektarów przeliczeniowych: 1 ha – 207 zł/,
- w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczeń – oświadczenie o dochodach,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a sytuacja wymaga przyznania dofinansowania do wniosku należy dołączyć uzasadnienie,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie do 07 września 2012 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w r. szk. 2012/2013.

Wypłata przyznanego dofinansowania realizowana będzie w szkole po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników - faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunku, paragonu lub oświadczenia (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”).

Wartość pomocy

 • Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

 • dla uczniów niepełnosprawnych klasy I-III szkół podstawowych

 

do kwoty 180 zł

 • Dla uczniów klas IV szkół podstawowych

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych

 

do kwoty 210 zł

 • Dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do gimnazjów

do kwoty 325 zł

 

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 7 września 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 27-07-2012 20:28:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 27-07-2012 20:29:41