Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. podatków i opłat w referacie finansowym.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referent ds. podatków i opłat w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie,

2) staż pracy – co najmniej 2 lata

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, finanse i rachunkowość, prawo

2) znajomość zagadnień wynikających z następujących przepisów:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy ordynacja podatkowa,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o opłatach i podatkach lokalnych,

- prawa geodezyjnego i kartograficznego mających zastosowanie w procesie ustalania wymiaru podatku,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

3) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

4) cechy osobowe i predyspozycje:

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

- umiejętności analityczne,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

5) preferowane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

 

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie wymiaru w zakresie:

 • podatku od nieruchomości od osób prawnych

 • podatku rolnego od osób prawnych

 • podatku leśnego od osób prawnych

 1. Obsługa interesantów w sprawach wymiaru podatków w zakresie szczegółowym.
 2. Kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym deklaracji podatkowych.
 3. Prowadzenie rejestrów przypisów, odpisów oraz rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków.
 4. Dokonywanie korekt wymiaru podatków na podstawie złożonych informacji podatkowych.
 5. Wszczynanie postępowań podatkowych z urzędu lub na wniosek stron.
 6. Sporządzanie sprawozdań.
 7. Nanoszenie zmian w ewidencji podatkowej dotyczącej gruntów dzierżawionych i własnych.
 8. Wykonywanie czynności związanych z zakończeniem roku obrotowego.
 9. Dystrybucja Uchwał Rady Gminy dotyczących prawa miejscowego.
 10. Sporządzanie prognozy i symulacji do budżetu z zakresu wpływów podatkowych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z odroczeniami, umorzeniami i rozkładaniem na raty podatku.
 12. Postępowanie spadkowe.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

 2. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 3. Bezpośredni kontakt z klientami.

 4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

 5. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2. Curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894)).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

4. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 13 grudnia 2017 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. PODATKÓW I OPŁAT” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 5 stycznia 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

 

Wałcz, dnia 29 listopada 2017r.

 

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kwestionariusz.pdf (PDF, 36.87Kb) 2017-11-30 11:55:14 398 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 30-11-2017 11:55:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 30-11-2017 11:55:14