Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. (2019)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4 /2019

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 14 stycznia 2019 roku

 

Wójt Gminy Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży

Wysokość środków - 280.000,00 zł

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego              i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.,poz. 1817 ze zm.)                                                         
 2. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania.
 3. Wysokość środków własnych (wkład finansowy i/lub wkład osobowy, obejmujący pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy) organizacja realizująca zadanie winna zapewnić w wysokości  nie mniej niż 20 %. 
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania .
 5. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania w  stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty.
 1. Termin i warunki realizacji zadań:
 1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do

dnia 31 grudnia 2019 roku

 1. W terminie realizacji zadania powinny być zawarte działania przygotowawcze i kończące realizację zadań.
 2. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

- opracowanie szczegółowego harmonogramu,

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,

- doświadczenie organizacji w realizacji działań podobnego typu,

- zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry.

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeśli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Podmioty realizujące zadanie zobowiązane są do informowania w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych              o fakcie współfinansowania przez Gminę Wałcz poprzez umieszczenie herbu gminy lub sformułowania ,,Zadanie współfinansowane przez Urząd Gminy Wałcz”.
 3. Dotacje na wsparcie zadań realizowanych w roku kalendarzowym 2019 zostaną przekazane w jednej lub dwóch transzach.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wałcz, a podmiotem, który otrzyma dotację.
 1. Termin i warunki składania:
 1. Ofertę należy składać na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz –

w terminie do dnia 4 lutego 2019 r. do godz.15.00 (liczy się data wpływu).

 1. Oferty należy składać w opisanych i zaklejonych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Gminy. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 1. Wymagana dokumentacja:

Dokumenty podstawowe:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty i oświadczeń podpisanych przez osoby upoważnione, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji .
 3. Aktualny statut /kopia/.
 4. Oświadczenie potwierdzające numer konta bankowego.
 5. Wykaz osiągnięć i rezultatów wynikających z działalności Klubu/ Stowarzyszenia                 /Fundacji z poprzednich lat.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 7. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji dostarczyć:
 1. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiący  załącznik do umowy,
 2. potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
 1. Niedostarczenie  dokumentów, o których mowa w ust.7, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.
 1. Tryb wyboru ofert:
 1. Oceny formalnej i merytorycznej na podstawie kryteriów określonych w treści niniejszej złożonych ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz do oceny ofert składanych w otwartych konkursach.
 2. Oferty, które nie spełniają w całości wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 3. Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży rekomendację, co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Wałcz.
 4. Decyzję o wyborze podmiotu/ów, które uzyskają dotację podejmie Wójt Gminy Wałcz.
 5. Dotacje na realizację zadania otrzyma/ją podmiot/podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Dotacja jest przyznana wyłącznie na realizację zadania wymienionego w ogłoszeniu.
 7. Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817 ze zm.) i zawierać: 
 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
 2. precyzyjny zapis zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć,
 3. informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
 6. informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 7. informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
 8. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 2. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w ustawowo przewidzianym terminie.
 3. Planowane ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia składania ofert, a wyniki konkursu publikowane są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wałcz,

- w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo od odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. Komisja dokonuje wyboru w oparciu o następujące kryteria:

- walory merytoryczne projektu

- budżet projektu i efektywność wykorzystania środków publicznych,

- wielkość grup odbiorców projektu, waga korzyści publicznej, którą projekt realizuje,

- wiarygodność, doświadczenie i dotychczasowe dokonania wnioskodawcy oraz ocena jego dotychczasowej współpracy z Gminą Wałcz, innymi samorządami i instytucjami publicznymi,

- rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości z otrzymanych środków finansowych,

- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacje pozarządowe będą realizować zadanie publiczne,

- planowanego  przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

- planowanego przez organizacje pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 1. Warunki unieważnienia konkursu

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Informacje dodatkowe

Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Wójta Gminy Wałcz w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju :

- kwota przyznanych  dotacji w 2018r. – 237.340,00 zł

 

Pouczenie:

 1. Oferta i inne wymagane dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 2. W przypadku wystawienia przez ww. pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów lub określonych rodzajów dokumentów, pełnomocnictwa  muszą być dołączone do oferty.
 3. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i  nazwiskiem /czytelnie/ z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 5. Na uzupełnienie braków formalnych tj. brakujące podpisy, bądź brak poświadczenia za zgodność z oryginałem - oferent ma 3 dni (po ocenie formalnej, oferent zostanie powiadomiony telefonicznie).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór oferty.doc (DOC, 147.50Kb) 2019-01-14 23:38:49 289 razy
2 Wzór oferty.pdf (PDF, 487.86Kb) 2019-01-14 23:38:49 267 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-01-2019 23:38:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 14-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-01-2019 23:38:49