Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. budownictwa i inwestycji - UNIEWAŻNIONE

Wójt Gminy Wałcz

informuje, że w związku z koniecznością uzupełnienia ogłoszenia o klauzulę RODO

unieważnia treść ogłoszenia z dnia 14 marca 2019r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wałcz:

 

  1. referenta ds. budownictwa i inwestycji w referacie ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Wałcz.

 

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

Jan Matuszewski

 

Wałcz, dnia 15 marca 2019 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referent ds. budownictwa i inwestycji w referacie ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie,

2) staż pracy co najmniej 2 lata,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe lub podyplomowe o kierunku: geodezja, administracja, prawo administracyjne

2) niezbędna wiedza specjalistyczna:

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- samorząd gminny,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa o gospodarce nieruchomościami,

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- prawo geodezyjne i kartograficzne,

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

b) znajomość procesu wydawania decyzji administracyjnych.

 

3) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

4) cechy osobowe i predyspozycje:

- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,

- wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,

- umiejętność łagodzenia negatywnych emocji lub konfliktowych sytuacji,

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, kreatywność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

5) prawo jazdy kat. B.

6) znajomość topografii Gminy Wałcz.

7) preferowane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

8) preferowane posiadanie zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej dla urzędników samorządowych.

 

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości.

2. Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem mienia komunalnego.

3. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości.

4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sprawności oświetlenia ulicznego.

5. Przygotowywanie zleceń na wykonanie remontów, usług i dostaw na rzecz Gminy Wałcz, współpraca z Sołtysami.

6. Przygotowywanie kart i spisów inwentaryzacyjnych do komunalizacji mienia.

7. Prowadzenie ewidencji i rejestrów zgodnie ze stanowiskiem.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

2. Praca wiąże się z wyjazdami w teren.

3. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

4. Bezpośredni kontakt z klientami, kontrahentami, wykonawcami,.

5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2. Curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

4. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 26 marca 2019 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. BUDOWNICTWA I INWESTYCJI ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

 

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 10 kwietnia 2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

 

Wałcz, dnia 14 marca 2019r.

 

 

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 15-03-2019 15:09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 14-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 15-03-2019 15:09:38