Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został  ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ] Gmina  Wałcz z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

 1. Cel projektu: 

 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego domu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz .

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Wałcz  przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym:

 1. Rozwój usług asystenckich  (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych(skierowanych do osób niesamodzielnych), w tym: 
  1. wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów);
  2. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu),
  3. wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych,  systemów informacyjnych na temat dostępności usług społecznych;
  4. sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia 
  5. poradnictwo, w tym psychologiczne i pedagogiczne oraz umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych),
  6. Wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów),
  7. Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawne (np. w formule trenera pracodawcy)
  8. Pomoc specjalistyczna dla rodzin, w których funkcjonują osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne  (w tym pomoc psychologiczna i oferta diagnostyczno – terapeutyczna dla ww. członków rodzin)

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.
 4.  

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WZP oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO  WZP .
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.  zm.).

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika GOPS w Wałczu
  2. Na podstawie decyzji Kierownika GOPS w Wałczu  zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
  3. Od decyzji Kierownika GOPS w Wałczu  nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.6 ”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 02.05.2019

Informacje: gops_walcz@poczta.onet.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Wałcz dnia 12.04.2019 r.                                                                                           

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 12-04-2019 15:36:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 12-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-04-2019 15:36:25