Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Wałcz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie Organ prowadzący szkołę: Gmina Wałcz, adres: ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, Chwiram1, 78-60 Wałcz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wałcz

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie Organ prowadzący szkołę: Gmina Wałcz, adres: ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, Chwiram1, 78-60 Wałcz

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2019 r., poz. 430 z późn. zm.) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela              i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 31 maja 2019r w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.
 1. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata, numerem telefonu  i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w  Chwiramie",
 2. nie dopuszcza się  możliwości składania ofert w postaci elektronicznej,
 3. w  przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data doręczenia  przesyłki do  sekretariatu Urzędu Gminy w Wałczu.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wałcz.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Na żądanie organu prowadzącego  kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w Rozdziale II  pkt 4-7, 12, 13.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz pokój nr 36, nr tel. (067) 258 02 41 wew. 36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-05-2019 11:01:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 15-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-05-2019 11:01:59